Źródła Słownika staropolskiego


 • Roboczy kartkowy wykaz źródeł zob.

 • Opis źródeł Słownika staropolskiego zob.

 • Wykaz źródeł Słownika staropolskiego i Suplementu cz. I


  A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Z Ź Ż


  A
   AcCas Księgi radzieckie kazimierskie 1369-1381 i 1385-1402. Acta consularia Casimiriensia, wydał Chmiel Adam, Kraków 1932, Wydawnictwa Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa, t. II.
   AcLeop Najstarsze akta konsystorza lwowskiego. Acta officii consistorialis Leopoliensis antiquissima, wydał Rolny Wilhelm, t. I. 1482-1489, Lwów 1927, t. II. 1490-1498, Lwów 1930, Zabytki Dziejowe, t. II-III.
   AcLubl Acta consistorii Lublinensis saeculi XV.
   AcOfLubl Acta officialatus Lublinensis saeculi XV.
   AcPosn Akta radzieckie poznańskie. Acta consularia Posnaniensia, wydał Kaczmarczyk Kazimierz, t. I. 1434-1470, Poznań 1925, t. II. 1471-1501, Poznań 1931, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wydawnictwa źródłowe Komisji Historycznej, t. VII-VIII.
   AcRect Acta rectoralia Almae Universitatis Studii Cracoviensis inde ab anno 1469, editionem curavit Wisłocki Wladislaus, t. I. 1469-1537, Cracoviae 1893-1897.
   AGZ Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z Archiwum tak zwanego Bernardyńskiego we Lwowie wskutek fundacji śp. Aleksandra hrabiego Stadnickiego wydane staraniem Galicyjskiego Wydziału Krajowego, Lwów 1868 i nn.
   AkChełm Akty otnosiaszczesia k istorii byvszej chołmskoj eparchii. Akty Izdavajemyje Vilenskoju Archeograficzeskoju Kommissieju, t. XIX, Wilno 1892.
   AKH Archiwum Komisji Historycznej, t. I-V wydano w t. IV, V, IX, XII, XIII serii Scriptores Rerum Polonicarum, Kraków 1878-1889, od t. VI wydawano jako Archiwum Komisji Historycznej, Collectanea ex Archivo Collegii Historici, Kraków 1891 i nn., Wydawnictwa Komisji Historycznej Akademii Umiejętności w Krakowie, t. XVI Archiwum Komisji Historycznej Polskiej Akademii Umiejętności, seria 2, t. IV.
   AKHW III Kutrzeba Stanisław, Polskie ustawy i artykuły wojskowe od XV do XVIII wieku. Archiwum Komisji Historii Wojskowej, Kraków 1937. Polska Akademia Umiejętności.
   AKLit III 1-168 Polkowski Ignacy, Katalog rękopisów kapitulnych Katedry Krakowskiej, [w:] Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce, t. III, Kraków 1884.
   AKPr Archiwum Komisji Prawniczej. Collectanea ex Archivo Collegii Iuridici, Wydawnictwo Komisji Prawniczej Akademii Umiejętności w Krakowie, Kraków 1895 i nn., t. X i XI Polska Akademia Umiejętności, Komisja Prawnicza, Kraków 1936, 1938.
   Aleksy Legenda o św. Aleksym. Vrtel 172-179.
   AMP XIII Perz Mirosław, Sources of polyphony up to circa 1500, Antiquitates Musicae in Polonia, t. XIII, Graz 1973.
   Arch Rękopiśmienne luźne ekscerpty z ksiąg sądowych grodzkich i ziemskich z Archiwum Państwowego Województwa Krakowskiego: CastrBiec (Castrensia Biecensia), CastrCrac (Inscriptiones Castri Cracoviensis), TerBiec (Terrestria Biecensia), TerCrac (Terrestria Cracoviensia), TerCzchov (Terrestria Czchoviensia), Teuton (Teutonicalia).
   ArchLit XVI 9-17 Kowalewicz Henryk, Kuraszkiewicz Władysław, Staropolska pieśń maryjna na nowo odczytana, Archiwum Literackie, t. XVI, Wrocław 1972. Miscellanea staropolskie 4, s. 9-17. Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich.
   ArchSław Archiwum książąt Lubartowiczów Sanguszków w Sławucie, wydane nakładem właściciela pod kierownictwem Z. L. Radzimińskiego przy współudziale P. Skobielskiego i B. Gorczaka, I. 1366-1506, Lwów 1887, II. 1284-1506, Lwów 1888.
   ArsKow Kowalczyk Maria, Ars de omnibus coloribus, Studia Mediewistyczne XVIII 2, 165-174, Wrocław 1977.
   ATLw IV 89-356 Maleczyński Karol, Studia nad dyplomami i kancelarią Odonica i Laskonogiego (1202-1239), Archiwum Towarzystwa Naukowego we Lwowie. Wydział II, Lwów 1928.
  B
   Bandt [Bandtkie Jerzy Samuel], Ojcze nasz. Modlitwa Pańska z rozmaitych rękopismów i druków starożytnych w języku polskim i w innych dialektach słowiańskich, Wrocław 1826.
   Baruch Baruch Maksymilian, Pabianice, Rzgów i wsie okoliczne. Monografia historyczna dawnych dóbr kapituły krakowskiej w Sieradzkiem i Łęczyckiem, Warszawa 1903.
   BarWis Baranowski Ignacy Tadeusz, Spis rycerstwa powiatu wiskiego i wąsoskiego, które uczestniczyło w wyprawie wołoskiej 1497 r., Collectanea Biblioteki Ordynacji hr. Krasińskich nr 4, Warszawa 1913.
   Baud Baudouin de Courtenay J[an], O drevniepolskom jazykie do XIV stoletija, Lejpcyg 1870.
   BCzart rękopiśmienne ekscerpty z rkpsu o sygn. 1313 należącego do Biblioteki XX Czartoryskich w Krakowie.
   BednMed Bednarski Adam, Materiały do dziejów medycyny polskiej w XIV i XV stuleciu, Prace Komisji Historii Medycyny i Nauk Przyrodniczo-Matematycznych, Polska Akademia Umiejętności, t. I, s. 25-108, Kraków 1939.
   BenLub Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski. Seria nowa, zeszyt 1. Dokumenty opactwa benedyktynów w Lubiniu z XIII-XV wieku, wydał i opracował Perzanowski Zbigniew, Warszawa-Poznań 1975. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wydawnictwa źródłowe Komisji Historycznej, t. XVII.
   Bersohn Bersohn Mathias, Księgozbiór katedry płockiej, Warszawa 1899.
   BiblWarsz Biblioteka Warszawska. Pismo poświęcone naukom, sztukom i przemysłowi, Warszawa 1841 i nn.
   Biecz Castrensia Biecensia I. 1379-1404.
   BiulBJ XIX Wolny Jerzy, Materiały do historii wagantów w Polsce średniowiecznej, "Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej". R. XIX (1969), s. 73-89.
   Błaż Żywot świętego Błażeja. Zabytek języka polskiego z początku wieku XV, po wtóre wydał Malinowski Lucjan. PF V 309-353.
   Bogur Birkenmajer Józef, Bogarodzica dziewica. Analiza tekstu, treści i formy, Lwów 1937.
   Bon Boniecki Adam, Kronika rodziny Bonieckich z przydomkiem Fredro, herbu Bończa, Warszawa 1875.
   Bűsch Büsching J[ohann] G[ustav] G[ottlieb], Die Urkunden des Klosters Leubus, Lieferung I, Breslau 1821.
   BZ Biblia szaroszpatacka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku, wydał Ludwik Bernacki, Kraków 1930. Polska Akademia Umiejętności. Wcześniejsze wydanie: Biblia królowej Zofii, żony Jagiełły. Z kodeksu szaroszpatackiego wydana przez Antoniego Małeckiego, Lwów 1871.
  C
   Cant Jakobson Roman, Slezsko-polská cantilena inhonesta ze začátku XV století. Národopisný Věstník Českoslovanský, t. XXVII-XXVIII 1-2, s. 56-84, Praha 1934-1935.
   CatCodJag Katalog łacińskich rękopisów średniowiecznych Biblioteki Jagiellońskiej. Catalogus codicum manuscriptorum medii aevi Latinorum qui in Bibliotheca Jagellonica Cracoviae asservantur, Wrocław 1980 i nn.
   ChrestWRz Wydra Wiesław, Rzepka Wojciech Ryszard, Chrestomatia staropolska. Teksty do roku 1543. Wydanie I. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1984. Wydanie II poprawione i uzupełnione, Wrocław 1995.
   Ciołek Liber cancellariae Stanislai Ciołek. Ein Formelbuch der polnischen Königskanzlei aus der Zeit der husitischen Bewegung, herausgegeben von Caro Jakub, I-II. Wien 1871, 1874.
   CodSil Codex diplomaticus Silesiae, herausgegeben vom Vereine für Geschichte und Alterthum Schlesiens, Breslau 1857 i nn.
   CornPaul Rękopiśmienne ekscerpty - glosy z Cornutusa w rękopisie Biblioteki Klasztoru oo. Paulinów na Jasnej Górze nr II 25 z r. 1444.
   CracArt Ptaśnik Jan, Cracovia artificum 1300-1500, Kraków 1917. Akademia Umiejętności. Wydawnictwo Komisji Historii Sztuki. Źródła do Historii Sztuki i Cywilizacji w Polsce, t. IV.
   CracArtSuppl Cracovia artificum. Supplementa, oprac. Przybyszewski Bolesław, Wrocław1985, 1988, Kraków 1993.
   CracImpr Ptaśnik Joannes, Cracovia impressorum XV et XVI saeculorum, Leopoli 1922. Monumenta Poloniae Typographica XV et XVI saeculorum, t. I.
   CyzKłob Fijałek Jan, Cyzjojan polski z r. 1471., PF XII 428-448.
   CyzPłoc Łoś Jan, Dwa teksty staropolskie. II. Cisiojanus płocki. MPKJ V 436-443.
   CyzWroc Der älteste polnische Cisiojanus von Diels P[aul]. Mitteilungen des Österreichischen Instituts für Geschichtsforschung, Band LI, s. 456-470, Innsbruck 1937.
   Czoł Pomniki dziejowe Lwowa z archiwum miasta, t. I-III wydał Czołowski Aleksander, t. IV wydali Czołowski Aleksander i Jaworski Franciszek, Lwów 1892-1921.
   Czrs Księga ziemi czerskiej 1404-1425. Liber terrae Cernensis. Najdawniejsze księgi sądowe, wydał L[ubomirski] T[adeusz], Warszawa 1879.
  D
   DanŁowG Gieysztor Aleksander, Owies w daninach łowieckich w Polsce średniowiecznej. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, Rok XI, s. 213-234, Warszawa 1963.
   DąbSan Dąbkowski Przemysław, Ziemia sanocka w XV stuleciu I-II, Lwów 1931. Wschód. Wydawnictwo do Dziejów i Kultury Ziem Wschodnich Rzplitej Polskiej, t. XI-XII.
   DąbSzkice Dąbkowski Przemysław, Szkice z życia szlachty sanockiej w XV stuleciu, Lwów 1923.
   DecrMCrac Decreta iuris supremi Magdeburgensis castri Cracoviensis. Die Rechtssprüche des Oberhofs des deutschen Rechts auf der Burg zu Krakau, I herausgegeben und eingeleitet von Łysiak Ludwik und Nehlsen-v. Stryk Karin, Frankfurt nad Menem 1995, II herausgegeben und eingeleitet von Łysiak Ludwik unter Mitwirkung von Nehlsen-v. Stryk Karin, Frankfurt nad Menem 1997.
   Dek Dekalog - Dziesięcioro przykazań bożych - Decem praecepta Dei.
   De morte De morte prologus [Rozmowa mistrza Polikarpa ze śmiercią], wydał Rozwadowski Jan, MPKJ I 177-196 i 200-205, Kraków 1901.
   De nativ De nativitate Domini - Pieśń o narodzeniu Pańskim, Vrtel 185-187.
   DłHist Długosz Jan, Historiae Polonicae libri XII, edidit Przezdziecki Aleksander, I-II Kraków 1873, III Kraków 1876, IV Kraków 1877, V Kraków 1878. Opera omnia, t. X-XIV.
   DłKlejn Długosz Jan, Klejnoty Długoszowe, krytycznie opracował i na nowo wydał Friedberg Marian, RTH X, 1930, 1-119, Kraków 1931.
   DłLB Długosz Jan, Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis nunc primum e codice autographo editus. I-III, edidit Przezdziecki Aleksander, I Kraków 1863, II-III Kraków 1864. Opera omnia, t. VII-IX.
   DłPrut Długosz Jan, Banderia Prutenorum, edidit Przezdziecki Aleksander, Kraków 1887. Opera omnia t. I, s. 575-595.
   Dobr Dobrowolski K[azimierz], Przyczynki do dziejów średniowiecznej kultury polskiej z rękopisu szczyrzyckiego. Studia staropolskie. Księga ku czci Aleksandra Brücknera, Kraków 1928, s. 312-353. Też jako osobna odbitka: Kraków 1927.
   DokArchWęg Dokumenty polskie z archiwów dawnego Królestwa Węgier. Documenta ad Res Poloniae pertinentia, quae in archivis veteris Regni Hungariae asservantur, t. II-III, wyd. i oprac. Sroka Stanisław Andrzej, Kraków 2000-2003.
   DokMp Zbiór dokumentów małopolskich, I-III wydał Kuraś Stanisław, Wrocław 1962-1969, IV wydali Kuraś Stanisław i Sułkowska-Kuraś Irena, Wrocław 1969, V-VIII wydali Sułkowska-Kuraś Irena i Kuraś Stanisław, Wrocław 1970-1975; I-II wydane staraniem Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Krakowie, w serii Materiały Komisji Nauk Historycznych nr 5 i 9; III-VIII wydane staraniem Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk.
   DokPłoc I Stella Maria Szacherska, Zbiór dokumentów i listów miasta Płocka, Warszawa 1975.
   Dorota Legenda o św. Dorocie, Vrtel 167-72.
   Dział Tłumaczenia polskie statutów ziemskich. Kodeks Działyńskich I, wydał Piekosiński Franciszek, AKPr III 173-220, Kraków 1895.
  E
   Erz Erzepki Bolesław, Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490. Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego XXXIV, s. 1-139, Poznań 1908.
   ErzGlos Erzepki Bolesław, Szczątki dawnej polszczyzny. Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego XVII, zesz. 1, s. 171-189, Poznań 1890.
   EwKReg Janów Jan, Najstarsze szczątki ewangeliarza polskiego, SAU LI nr 2, s. 40-44, Kraków 1950.
   EwZam Janów Jan, Zespół ewangelijny Biblioteki Ordynacji Zamoyskich nr 1116 (=ZZ), PF XIII 273-307, Warszawa 1928.
  F
   Fl Psałterz floriański łacińsko-polsko-niemiecki. Rękopis Biblioteki Narodowej w Warszawie, wydali Ganszyniec Ryszard, Taszycki Witold, Kubica Stefan pod redakcją Bernackiego Ludwika, Lwów 1939.
   FontesŚl II Staropolskie teksty z protokolarza miasta Woźniki w województwie śląskim. 1521-1570, wydał i wstępem opatrzył Musioł Ludwik, Katowice 1936, nakładem Towarzystwa Przyjaciół Nauk na Śląsku.
  G
   Gałka Gałka Jędrzej z Dobczyna (Dobszyna), Pieśń o Wiklefie. Cantilena vulgaris, Vrtel 192-193.
   GlAug Belcarzowa Elżbieta, Wysocka Felicja, Glosy polskie w zbiorze kazań łacińskich w rękopisie Biblioteki Jagiellońskiej nr 67/54. Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej, Rocznik XXIII, s. 117-129, Kraków 1973.
   GlDom Glosy polskie rękopisu Sermones de tempore et de sanctis nr XV 32 Biblioteki oo. Dominikanów w Krakowie z drugiej połowy XV wieku, opracowali Laskowski Roman i Reczek Józef, Wrocław 1968, Komitet Językoznawstwa PAN, Wydawnictwa źródłowe.
   GlGn Glosy i drobne teksty polskie do 1500 roku. Z inkunabułów Biblioteki Kapitulnej i Seminaryjnej w Gnieźnie zebrał i wydał Julian Wojtkowski, Warszawa - Poznań 1977. Zabytki języka i literatury polskiej nr 6. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.
   GlJag Kowalczyk Maria, Belcarzowa Elżbieta, Wysocka Felicja, Glosy polskie Jakuba z Piotrkowa i innych autorów w rękopisach Biblioteki Jagiellońskiej. Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej, Rocznik XXIII, s.79-115, Kraków 1973.
   GlKazB I Belcarzowa Elżbieta, Glosy polskie w łacińskich kazaniach średniowiecznych, cz. I, Wrocław 1981. Prace Instytutu Języka Polskiego PAN nr 39.
   GlKazB II Belcarzowa Elżbieta, Glosy polskie w łacińskich kazaniach średniowiecznych, cz. II, Wrocław 1983. Prace Instytutu Języka Polskiego PAN nr 39.
   GlKazB III Belcarzowa Elżbieta, Glosy polskie w łacińskich kazaniach średniowiecznych, cz. III, Kraków 1997. Prace Instytutu Języka Polskiego PAN nr 103.
   GlKazB IV Belcarzowa Elżbieta, Glosy polskie w łacińskich kazaniach średniowiecznych, cz. IV, Kraków 2001.
   GlKórn II Muszyński Michał, Glosy, zapiski i niektóre teksty polskie w starych drukach i rękopisach Biblioteki Kórnickiej do roku 1550, cz. II. Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej, zesz. 9-10, s. 154-282, Kórnik 1968.
   GlLek Glosy i teksty polskie w XV-wiecznym rkpsie lekarskim ze zbiorów Bibliteki Jagiellońskiej nr 132/60 akc., opracowała Wysocka Felicja, Wrocław 1971.
   Gloger Gloger Zygmunt, Ułamek starożytnego kazania o małżeństwie, BiblWarsz 1873 III, s. 51-55.
   GlPolB Belcarzowa Elżbieta, XV-wieczne polonica w zbiorach Państwowej Biblioteki Publicznej im. Sałtykowa-Szczedrina w Leningradzie. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, t. 29, s. 5-33, Warszawa 1991.
   GlPozn Glosy i drobne teksty polskie do 1550 r. Z inkunabułów Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu zebrał i wydał Julian Wojtkowski, Poznań 1992. Zabytki Języka i Literatury Polskiej nr 7. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.
   GlVintr Vintr Josef, Altpolnische Glossen des XIV. Jahrhunderts in einer Handschrift des österreichischen Stifts Melk, Band 41, s. 221-225, Wien 1995.
   GlWinc Kowalewicz Henryk, Kuraszkiewicz Władysław, Polskie glosy w rękopisie Kroniki Wincentego Kadłubka (Biblioteka Narodowa Baw. 29). Slavia Occidentalis XXXIV, s. 143-153, Poznań 1977.
   GlWp Glosy i drobne teksty polskie do 1550 roku. Z inkunabułów Kalisza, Kazimierza Biskupiego, Koła, Sieradza i Warty, zebrał i wydał Julian Wojtkowski, Poznań 1965. Zabytki Języka i Literatury Polskiej nr 5. Komisja Filologiczna Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
   GlWroc Woronczak Jerzy, Teksty polskie w rękopisie nr 43 Biblioteki Kapitulnej we Wrocławiu z połowy XV wieku, Wrocław 1956. Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, seria A, nr 55.
   Gn Kazania gnieźnieńskie. Podobizna, transliteracja, transkrypcja, wydał Vrtel-Wierczyński Stefan, Poznań 1953, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Zabytki Języka i Literatury Polskiej nr 2.
   Gn ap. Kazania gnieźnieńskie, wydał Vrtel-Wierczyński Stefan, Poznań 1953. Zob. wyżej.
   Gn gl. Kazania gnieźnieńskie, wydał Vrtel-Wierczyński Stefan, Poznań 1953. Zob. wyżej.
   GnRp Wolny Jerzy, Łaciński zbiór kazań Peregryna z Opola i ich związek z tzw. "Kazaniami gnieźnieńskimi", [w:] Średniowiecze. Studia o kulturze, t. I, redaktor Lewański Julian, s. 171-238, Warszawa 1961, Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Literackich.
   GórsArt Górski Konstanty, Historia artylerii polskiej, Warszawa 1902.
   GórsJaz Górski Konstanty, Historia jazdy polskiej, Kraków 1894.
   GórsPiech Górski Konstanty, Historia piechoty polskiej, Kraków 1893.
   GrunSzŚ Szczerbicka-Ślęk Ludwika, Grunwald w dawnej pieśni polskiej, Acta Universitatis Vratislaviensis, 1967. Prace Literackie IX, s. 5-30.
  H
   Haeus Urkundensammlung zur Geschichte des Fürstenthums Oels bis zum Aussterben der Piastischen Herzogslinie, herausgegeben von Haeusler Wilhelm, Wrocław 1883.
   HelcKr [Helcel Antoni Zygmunt], Wyciągi z księgi drugiej dawnych królewskich, wiecowych i ziemskich krakowskich sądowych roków. Dodatek. Wyciągi z dawnej księgi sądów ziemskich krakowskich, którą mylnie za trzecią księgę sądów wiecowych uważano, a w której zamieszczone sprawy ciągną się od roku 1451 do 1462, [Kraków 1867].
   HerbSier Gieysztor Aleksander, Fragmenty zapisek herbowych piotrkowskich i radomskich województwa sieradzkiego XIV i XV w., Przegląd Historyczny XXXVII 376-406, Warszawa 1948.
   HubeKr Hube Romuald, Roty przysiąg krakowskich z końca wieku XIV, Warszawa 1875. Redakcja Biblioteki Warszawskiej. Też BiblWarsz 1874 IV, s. 184-211.
   HubeSąd Hube Romuald, Sądy, ich praktyka i stosunki prawne społeczeństwa w Polsce ku schyłkowi 14. wieku, Warszawa 1886. Biblioteka Umiejętności Prawnych. Prawo polskie w 14. wieku.
   HubeUst Hube Romuald, Ustawodawstwo Kazimierza Wielkiego, Warszawa 1881. Biblioteka Umiejętności Prawnych. Prawo polskie w 14. wieku.
   HubeZb Hube Romuald, Zbiór rot przysiąg sądowych poznańskich, kościańskich, kaliskich, sieradzkich, piotrkowskich i dobryszyckich z końca wieku XIV i pierwszych lat wieku XV, Warszawa 1888. Biblioteka Umiejętności Prawnych. [Seria IV nr 67].
  I
   Iorga Iorga Nicola, Studii istorice asupra Chiliei şi Cetăţii-Albe, scriere premiată de Academia Română cu premiul Alexandru Bodescu din 1899, ediţiunea Academiei Române, Bukareszt 1899.
   IurMas Iura Masoviae terrestria. Pomniki dawnego prawa mazowieckiego ziemskiego, opracował i podał do druku Sawicki Jakub, I Warszawa 1972, II Warszawa 1973. Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych, Fontes Historiae Masoviensis, t. I-II.
  J
   JA Archiv für slavische Philologie, herausgegeben von Jagić V[atroslav], Berlin 1876 i nn.
   Jorga cf. Iorga
   JP Język Polski. Organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, Kraków 1913 i nn.
   JusPol Bandtkie Jan Wincenty, Jus Polonicum, codicibus veteribus, manuscriptis et editionibus quibusque collatis, Warszawa 1831.
  K
   Kal Wielkopolskie roty sądowe XIV-XV wieku, t. IV, Roty kaliskie, zebrali i opracowali Kowalewicz Henryk i Kuraszkiewicz Władysław, Wrocław 1974, Polska Akademia Nauk. Komitet Językoznawstwa.
   Kałużn Kałużniacki Emil, Kleinere altpolnische Texte aus Handschriften des XV. und des Anfangs des XVI. Jahrhundertes. Sitzungsberichte der philosophisch-historischen Classe der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, Band CI, s. 267-318, Wien 1882.
   KapWłoc Statuty kapituły katedralnej włocławskiej, z materiałów Stanisława Chodyńskiego wydał i bibliografią ustawodawstwa kapitulnego w Polsce poprzedził Fijałek Jan, Kraków 1915, nakładem Akademii Umiejętności.
   KartŚwidz Karta Świdzińskiego, przekład psalmu 50. Tekst wg fotografii zamieszczonej w pracy Rosponda Stanisława, Psałterz floriański a tak zwana Karta medycka czyli Świdzińskiego, Wrocław 1953, Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, seria A nr 51.
   KatKr Katalog Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa, I [redakcja Krzyżanowski Stanisław, opracowali Kętrzyński Stanisław, Kaczmarczyk Kazimierz, Chmiel Adam], Kraków 1907, II [redakcja Krzyżanowski Stanisław, opracowali Chmiel Adam, Kaczmarczyk Kazimierz, Baran Władysław, Gollenhofer Józef], Kraków 1915, Wydawnictwa Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa, t. III-IV.
   KatMog Kaczmarczyk Kazimierz, Kowalski Gerard, Katalog archiwum opactwa cystersów w Mogile, Kraków 1919, Wydawnictwo Sekcji Archiwalnej Krajowego Grona Konserwatorskiego w Krakowie nr 1.
   KatOssol Kętrzyński Wojciech, Katalog rękopisów Biblioteki Ossolińskich. Catalogus codicum manuscriptorum Bibliothecae Ossolinianae Leopoliensis, I-III, Lwów 1881-1890.
   KatOssolPawl Pohorecki Feliks, Catalogus diplomatum Bibliothecae Instituti Ossoliniani nec non Bibliothecae Pawlikowianae inde ab anno 1227 usque ad annum 1505, Leopoli 1937.
   KatWłoc Kronika Diecezji Włocławskiej. Czasopismo poświęcone sprawom diecezji, Włocławek 1927 i nn. Wcześniejszy tytuł: Kronika Diecezji Kujawsko-Kaliskiej, 1907-1926.
   KętrzPłoc Kętrzyński Wojciech, 30 dokumentów katedry płockiej (1230-1317). Triginta documenta ecclesiae cathedralis Plocensis, Sprawozdanie z Czynności Zakładu Narodowego im. Ossolińskich za r. 1888, s. 65-128, Lwów 1888.
   KochOdcz Kochanowski J[an] K[arol], Trzy odczyty o Polsce, Warszawa [1917].
   KodMaz Nowy kodeks dyplomatyczny Mazowsza. Codex diplomaticus Masoviae novus, II wydali Sułkowska-Kuraś Irena i Kuraś Stanisław przy współudziale Pacuskiego Kazimierza i Wajsa Huberta, Wrocław 1989, Polska Akademia Nauk. Instytut Historii, III wydali Sułkowska-Kuraś Irena i Kuraś Stanisław, indeks osób i miejscowości opracował Piętka Jan, Warszawa 2000, Polska Akademia Nauk. Instytut Historii; Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna w Łowiczu.
   KodMazK Codex diplomaticus et commemorationum Masoviae generalis. Zbiór ogólny przywilejów i spominków mazowieckich, acta collegit, recensuit notis et indicibus instruxit Kochanowski Ioannes Corvinus, t. I, Warszawa 1919, Editiones Societatis Scientiarum Varsoviensis.
   KodMazL Kodeks dyplomatyczny księstwa mazowieckiego, wydał [Lubomirski Jan Tadeusz], Warszawa 1863.
   KodPol Codex diplomaticus Poloniae. Kodeks dyplomatyczny Polski, I-II wydali Rzyszczewski Leon i Muczkowski Antoni, Warszawa 1847-1853, III wydał Bartoszewicz Julian, Warszawa 1858, IV wydał Bobowski Mikołaj, Warszawa 1887.
   KodŚl Kodeks dyplomatyczny Śląska. Zbiór dokumentów i listów dotyczących Śląska. Codex diplomaticus nec non epistolaris Silesiae, I wydał Maleczyński Karol, Wrocław 1956, II wydali Maleczyński Karol i Skowrońska Anna, Wrocław 1959, III wydał Maleczyński Karol, Wrocław 1964; I wydany staraniem Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii, II-III wydane staraniem Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk.
   KodTyn Kodeks dyplomatyczny klasztoru tynieckiego. Codex diplomaticus monasterii Tynecensis, wydali Kętrzyński Wojciech i Smolka Stanisław, nakładem Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Lwów 1875.
   KodUniw Codex diplomaticus Universitatis Studii Generalis Cracoviensis, I Kraków 1870, II Kraków 1873, III Kraków 1880.
   KodWarm Codex diplomaticus Warmiensis oder Regesten und Urkunden zur Geschichte Ermlands, I-II herausgegeben von Woelky Carl Peter und Saage Johann Martin, Moguncja 1860-1864, III herausgegeben von Woelky Carl Peter, Braniewo i Lipsk 1874, IV herausgegeben von Röhrich Viktor, Liedtke Franz und Schmauch Hans, Braniewo 1935. Monumenta Historiae Warmiensis oder Quellensammlung zur Geschichte Ermlands, t. I, II, V, IX.
   KodWiel Kodeks dyplomatyczny wielicki. Codex diplomaticus Vieliciensis, [wydał Rudyński Adolf], Lwów 1872, staraniem i nakładem Redakcji Gazety Lwowskiej.
   KodWil Codex diplomaticus ecclesiae cathedralis necnon dioeceseos Vilnensis. Kodeks dyplomatyczny katedry i diecezji wileńskiej, wydali Fijałek Jan i Semkowicz Władysław, t. I zesz. 1 (1387-1468), zesz. 2 (1468-1507), Kraków 1932-1939, nakładem Polskiej Akademii Umiejętności.
   KodWP Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski. Codex diplomaticus Maioris Poloniae, I-IV wydał [Zakrzewski Ignacy], Poznań 1877-1881, V wydał Piekosiński Franciszek, Poznań 1908, VI wydali i opracowali Gąsiorowski Antoni i Kowalewicz Henryk, komentarzem opatrzył Gąsiorowski Antoni, Warszawa 1982, VII wydali i opracowali Gąsiorowski Antoni i Walczak Ryszard, komentarzem opatrzył Gąsiorowski Antoni, Warszawa 1985, VIII wydali i opracowali Gąsiorowski Antoni i Jasiński Tomasz, komentarzem opatrzył Gąsiorowski Antoni, Warszawa 1989, IX-X wydali i opracowali Gąsiorowski Antoni i Jasiński Tomasz, komentarzem opatrzył Gąsiorowski Antoni, Warszawa 1990-1993, XI wydali i komentarzem opatrzyli Gąsiorowski Antoni, Jasiński Tomasz, Jurek Tomasz i Skierska Izabela, Poznań 1999; I-V wydane staraniem Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego, VI-XI ukazały się w serii: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wydawnictwa Źródłowe Komisji Historycznej, t. XVIII-XXI, XXIII, XXVI.
   KodWPRacz Kodeks dyplomatyczny Wielkiej Polski. Codex diplomaticus Maioris Poloniae ab anno 1136 usque ad annum 1597, wydał Raczyński Edward, Poznań 1840.
   Kop Spis druków epoki jagiellońskiej w zbiorze Emeryka hr. Hutten-Czapskiego w Krakowie, opracował Kopera Feliks, [Kraków] 1900.
   Kościan Wielkopolskie roty sądowe XIV-XV wieku, t. III, Roty kościańskie, zebrali i opracowali Kowalewicz Henryk i Kuraszkiewicz Władysław, Wrocław 1967, Komitet Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk.
   Kozier I Kozierowski Stanisław, Nieznane zapiski heraldyczne, odbitka z Rocznika Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego XLIII, Poznań 1915.
   Kozier II Kozierowski Stanisław, Nieznane zapiski heraldyczne, II, RTH VI 1-22, Kraków 1923.
   KozierRp Rękopiśmienne luźne ekscerpty z ksiąg ziemskich i grodzkich kościańskich, poznańskich oraz pyzdrskich.
   KsHenr Księga Henrykowska, z tekstu łacińskiego przetłumaczył i wstępem poprzedził Grodecki Roman, Poznań 1949, Instytut Zachodni, Biblioteka Tekstów Historycznych, t. II.
   KsKaz Księga ławnicza kazimierska 1407-1427. Acta scabinalia Casimiriensia 1407-1427, wydała Wyrozumska Bożena, Kraków 1996, Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, Fontes Cracovienses 4.
   KsMaz Najdawniejsze księgi sądowe mazowieckie, I wydał Handelsman Marceli, II wydał Rybarski Antoni, III wydał Tymieniecki Kazimierz, Warszawa 1920, Towarzystwo Naukowe Warszawskie.
   KsMLubRp Ekscerpty z rękopiśmiennych ksiąg miejskich lubelskich: Akta miasta Lublina. Księgi miejskie miasta Lublina z lat 1465-1475 oraz 1510-1530.
   KsNWarsz I Księga ławnicza miasta Nowej Warszawy, t. I (1416-1485), wydał Wolff Adam, tekst źródłowy przygotowali Wolff Adam i Borkiewicz-Celińska Anna, skorowidz osób i miejscowości sporządziła Borkiewicz-Celińska Anna, skorowidz rzeczowy sporządził Wołodkiewicz Witold, Wrocław 1960, Materiały do Dziejów Miast Polskich. Polska Akademia Nauk. Instytut Historii.
   KsRStWarsz Księga radziecka miasta Starej Warszawy, t. I. (1447-1527), wydał Wolff Adam, tekst źródłowy przygotowali Arnoldowa Maria, Borkiewicz-Celińska Anna, Płocha Józef, skorowidz osób i miejscowości opracowali Borkiewicz-Celińska Anna, Sucheni-Grabowska Anna, Maciejewska Wanda, skorowidz rzeczowy opracował Weiss Hieronim, Wrocław 1963, Materiały do Dziejów Miast Polskich. Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk.
   KsWójtKr Księga wójtowska krakowska 1442-1443. Registrum domini advocati Cracoviensis 1442-1443. Ze zbiorów Archiwum Państwowego w Krakowie przygotowali do druku Niwiński Mieczysław, Jelonek-Litewka Krystyna, Litewka Aleksander, Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa. Fontes Cracovienses 9, Kraków 1995.
   KsZKal Księga ziemska kaliska 1400-1409, wydał Jurek Tomasz, Poznań 1991, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wydawnictwa Źródłowe Komisji Historycznej, t. XXII.
   KsZPozn Księga ziemska poznańska. 1400-1407, wydali Kaczmarczyk Kazimierz i Rzyski Karol, Poznań 1960, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wydawnictwa Źródłowe Komisji Historycznej, t. XV.
   Kśw Kazania tzw. świętokrzyskie, wydali Łoś Jan i Semkowicz Władysław, Kraków 1934, Polska Akademia Umiejętności.
   KwartHist Kwartalnik Historyczny. Organ Towarzystwa Historycznego, założony przez Ksawerego Liskego, Lwów 1887 i nn.
  L
   LekKoń Kowalczyk Maria, Staśkiewicz Grzegorz, Lekarstwa końskie z dwóch rękopisów łacińskich z pierwszej połowy XV w., [w:] Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Vol. XXXIV, 22. Sectio DD, s 227-248, Lublin 1979.
   LeksRzW Rzepka Wojciech Ryszard, Wydra Wiesław, Dwie staropolskie próby leksykograficzne z XV i XVI wieku (w berlińskim rkpsie Lat. Q 183), Studia Polonistyczne XIII, s. 85-97, Poznań 1986.
   Leksz Lekszycki J[ózef], Die ältesten grosspolnischen Grodbücher, I Lipsk 1887, II Lipsk 1889. Publicationen aus den Königlichen Preussischen Staatsarchiven, t. XXXI, XXXVIII.
   LelBibl I Lelewel Joachim, Bibliograficznych ksiąg dwoje, w których rozebrane i pomnożone zostały dwa dzieła Jerzego Samuela Bandtkie, Historia drukarń krakowskich, tudzież Historia Biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie a przydany Katalog inkunabułów polskich, t. I, Wilno 1823.
   Lent Reczek Józef, Twardzik Wacław, List Lentulusa w staropolskim przekładzie, Prace Filologiczne XX, s. 343-355, Warszawa 1970.
   LibIur Księgi przyjęć do prawa miejskiego w Krakowie. Libri iuris civilis Cracoviensis 1392-1506, wydał Kaczmarczyk Kazimierz, Kraków 1913. Wydawnictwa Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa, t. V.
   LibProscr Księga proskrypcji i skarg miasta Krakowa 1360-1422. Liber proscriptionum et querelarum civitatis Cracoviensis 1360-1422. Ze zbiorów Archiwum Państwowego w Krakowie wyd. Wyrozumska Bożena, Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa. Fontes Cracovienses 9, Kraków 2001.
   LibTrid Liber disparata antiqua continens Alexandro Masoviensi episcopo Tridentino dicatus, praesentat Winkler Edmundus, Rzym 1960. Institutum Historicum Polonicum Romae. Elementa ad fontium editiones II.
   ListTat Hamm J[osip], Altpolnisches aus kroatischen Archiven, [w:] Wiener Slavistisches Jahrbuch, t. 2, s. 171-180, Wiedeń 1952.
   Lites Lites ac res gestae inter Polonos ordinemque Cruciferorum. Spory i sprawy pomiędzy Polakami a Zakonem Krzyżackim, I-II wydał Zakrzewski Ignacy, Poznań 1890-1892, III wydała i przypisami opatrzyła Karwasińska Jadwiga, Warszawa 1935, Biblioteka Kórnicka.
   LitRel III 168 Brückner Aleksander, Literatura religijna w Polsce średniowiecznej, t. III, Warszawa 1904, Biblioteka Dzieł Chrześcijańskich.
   LPom Lorentz Fr[iedrich], O pomierielskom (driewnie-kaszubskom) jazykie do połowiny XV stoletija, Izwiestija Otdielenija Russkogo Jazyka i Słowiesnosti X zesz. 3, s. 69-209, Petersburg 1905, Impieratorskaja Akadiemija Nauk.
   LubelSłow Materiały do lubelskiego słownika aktowego, zebrał Riabinin Jan, Lublin 1934, Wydawnictwa Magistratu Miasta Lublina nr 4. Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Lublinie.
   LubPodk Lubelska księga podkomorska piętnastego wieku. Liber succamerarii terrae Lublinensis saeculi XV, wydał Białkowski Leon. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1934.
   LubZiem Najstarsze zapiski ziemskie lubelskie z r. 1409. Antiquissimae inscriptiones terrestres Lublinenses anni MCCCCIX, wydał Białkowski Leon, Teki Archiwalne VII 11-68, Warszawa 1961. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych.
   LubZiemRp Ekscerpty z rękopiśmiennych ksiąg ziemskich lubelskich: Acta inscripcionum lublinensium. Acta terrestria lublinensia z lat 1409-1492; Acta terrestria lublinensia z lat 1444-1496; Acta terrestria lublinensia z lat 1414-1513.
   LustrPłoc Lustracje województwa płockiego 1565-1789, wydały Sucheni-Grabowska Anna, Szacherska Stella Maria, Warszawa 1965, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. Lustracje dóbr królewskich XVI-XVIII wieku. Mazowsze.
  Ł
   ŁebMat Łebiński Władysław, Materiały do słownika łacińsko-polskiego średniowiecznej łaciny i starożytności polskich, Sprawozdania z Czynności Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego za r. 1884, Poznań 1885.
  M
   MacDod Maciejowski Wacław Aleksander, Piśmiennictwo polskie od czasów najdawniejszych aż do roku 1830, [T.IV] Dodatki do piśmiennictwa polskiego, Warszawa [1853].
   MacPam II Maciejowski Wacław Aleksander, Pamiętniki o dziejach, piśmiennictwie i prawodawstwie Słowian, jako dodatek do historii prawodawstw słowiańskich przez siebie napisanej, t. II, Petersburg i Lipsk 1839.
   MacPraw VI Maciejowski Wacław Aleksander, Historia prawodawstw słowiańskich, wydanie 2., t. VI. Obejmuje dawne pomniki prawodawstwa (r. 992-1573) z rękopisów starych wyjęte, Warszawa 1858.
   Małk Małkowski Konstanty, Przegląd najdawniejszych pomników języka polskiego, Warszawa 1872.
   MamKal Mamotrekty staropolskie, opracowali Żurowska-Górecka Wanda i Kyas Vladimír, Wrocław 1977-1980, Polska Akademia Nauk. Instytut Języka Polskiego, Prace Instytutu Języka Polskiego 9, cz. I Prologus-Tobiae; cz. II Tobias-Prophetia Isaiae; cz. III Prophetia Isaiae-Apocalypsis.
   MamLub Mamotrekty staropolskie, opracowali Żurowska-Górecka Wanda i Kyas Vladimír, Wrocław 1977-1980, Polska Akademia Nauk. Instytut Języka Polskiego, Prace Instytutu Języka Polskiego 9.
   MatLubl Materiały do historii miasta Lublina 1317-1792, opracował Riabinin Jan, Lublin 1938.
   Matr Matricularum regni Poloniae summaria, excussis codicibus, qui in Chartophylacio Maximo Varsoviensi asservantur, contexuit indicesque adiecit Wierzbowski Theodorus, I Warszawa 1905, II Warszawa 1907, III Warszawa 1908, IV vol. 3 Warszawa 1915.
   MichLit Michalak Józef, Zarys liturgiki, Płock 1939.
   MiesHer Miesięcznik Heraldyczny. Organ Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie pod redakcją Semkowicza Władysława, Lwów 1908 i nn.
   Mil Milewski Ignacy Kapica, Herbarz (Dopełnienie Niesieckiego), wydała Biblioteka XX Czartoryskich w Sieniawie, Kraków 1870.
   MMAe Monumenta Medii Aevi Historica res gestas Poloniae illustrantia. Pomniki Dziejowe Wieków Średnich do objaśnienia rzeczy polskich służące, Kraków 1874 i nn. Wydawnictwa Komisji Historycznej Akademii Umiejętności w Krakowie.
   ModlJag Zathey Jerzy, Fragment nieznanego modlitewnika staropolskiego z XIV wieku, [w:] Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej, Kraków 1964, R. XV, nr 1/2, s. 33-38.
   MonIur Monumenta Iuris cura praepositorum Chartophylacio Maximo Varsoviensi edita. Pomniki Prawa, Varsoviae 1912 i nn.
   MonWlad Monumenta Historica Dioeceseos Wladislaviensis, Wladislaviae 1881 i nn.
   MPH Monumenta Poloniae Historica. Pomniki Dziejowe Polski, Lwów 1864 i nn.
   MPKJ Materiały i Prace Komisji Językowej Akademii Umiejętności w Krakowie, Kraków 1901 i nn.
   Msza Kanon mszy św., Canon missae.
   MW Modlitwy Wacława. Zabytek języka polskiego z wieku XV [...] z dołączeniem glos polskich, powtórnie wydał Malinowski Lucjan, Kraków 1887, Akademia Umiejętności.
   MW gl. Modlitwy Wacława [...] Zob. wyżej.
  N
   NAS Nehring [Władysław], Altpolnische Sprachdenkmäler, Berlin 1886. ~ Z tym skrótem nie ukazały się w Sstp żadne cytaty, wszystkie bowiem teksty cytowane były wg nowszych wydań (R, Vrtel, Zab i in.)
   Naw Książeczka do nabożeństwa Jadwigi księżniczki polskiej, Poznań 1875.
  O
   Ojcz Ojcze nasz - Modlitwa Pańska - Oratio Dominica.
   OlkAkt Waśkowski Wawrzyniec, Z przeszłości Olkusza. Aktów dyplomatycznych 43, Bochnia 1891.
   OpMog Monografia opactwa cystersów we wsi Mogile, opracowana przez Towarzystwo Naukowe Krakowskie, cz. I-II, Kraków 1867.
   OrmKrak Ormianie w średniowiecznym Krakowie. Wypisy źródłowe, wyd. Wyrozumska Bożena, Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa. Cracovienses Fontes Minores 1, Kraków 2003.
   OrtBr Brückner A[leksander], Die Magdeburger Urtheile. Ein Deutschen Rechtes in polnischer Sprache aus der Mitte des XV Jahrhunderts [w:] Archiv für slavische Philologie, herausgegeben von Jagić V[atroslav], t. VI, s. 319-92, Berlin 1882, t. VII, s. 525-74, Berlin 1884.
   OrtCel Słowniczek łacińsko-polski wyrazów prawa magdeburskiego z wieku XV. Przedruk homograficzny z Kodeksu kórnickiego, objaśnił Celichowski Zygmunt, Poznań 1875.
   OrtEstr Estreicher Stanisław, Nieznane teksty ortyli magdeburskich, [w:] Studia staropolskie. Księga ku czci Aleksandra Brücknera, s. 112-126, Kraków 1928.
   OrtKał Kałużniacki Emil, Die polnische Recension der Magdeburger Urtheile und die einschlägigen deutschen, lateinischen und czechischen Sammlungen, [w:] Sitzungsberichte der philosophisch-historischen Class der Kaiserl. Akademie der Wissenschaften CXI, s. 113-330, Wiedeń 1886.
   OrtLel Joachim Lelewel, Słownik 87 wyrazów. Vocabula iuris Meydeburgensis, [w:] Polska wieków średnich czyli Joachima Lelewela w dziejach narodowych polskich postrzeżenia, t. IV, s. 232-235, Poznań 1875.
   OrtMac Wyroki sądów miejskich czyli ortyle, [w:] Maciejowski Wacław Aleksander, Historia prawodawstw słowiańskich, t. VI, s.19-145, Warszawa 1858.
   OrtOssol Najstarsze staropolskie tłumaczenie ortyli magdeburskich wg rkpsu nr 50 Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, opracowali i wydali Reczek Józef i Twardzik Wacław. Cz. II. Transliteracja i transkrypcja tekstu, Wrocław 1972.
   OrtRp Rękopiśmienne ekscerpty.
   OrtVrtel Ortyle magdeburskie Vrtel 116-120, Lwów 1930.
   OrtWpM Ortyle sądów wyższych miast wielkopolskich z XV i XVI w., opracował i wydał Maisel Witold, Wrocław 1959.
   OrtZab Wokabularz łacińsko-polski. Zab 527-530.
   Ośw Soudní knihy osvětimské a zátorské z r. 1440-1562, wydał Rauscher Rudolf, Praha 1931.
  P
   PamHPr X, zesz. 2, s. 1-82, Dąbkowski Przemysław, Miscelanea archiwalne 1431-1816, Pamiętnik Historyczno-Prawny, pod redakcją Dąbkowskiego Przemysława, Lwów 1930.
   PamLit Pamiętnik Literacki. Czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej, wydawane przez Towarzystwo im. Adama Mickiewicza, pod redakcją: R. 1-3 Bruchnalskiego Wilhelma, Gubrynowicza Bronisława i Porębowicza Edwarda, R. 4-6 Piniego Tadeusza, R. 7-10 Bernackiego Ludwika, R. 11-19 Hahna Wiktora, R. 20-23 Bruchnalskiego Wilhelma, R. 24-29 Gubrynowicza Bronisława, R. 30-34 Bernackiego Ludwika, Bruchnalskiego Wilhelma, Chrzanowskiego Ignacego, R. 35 Kolbuszewskiego Kazimierza, Kucharskiego Eugeniusza, Łempickiego Stanisława, Lwów 1902-1938. W 1946 r. wznowiono publikację we Wrocławiu pod redakcją Krzyżanowskiego Juliana i Mikulskiego Tadeusza, następnie wydawano w Warszawie, od 1952 r. pod redakcją Mikulskiego Tadeusza.
   Park MPKJ II 379-425.
   Paul Fijałek Jan, Zbiór dokumentów zakonu oo. paulinów w Polsce, zesz. I. 1328-1464, Kraków 1938.
   Paul II Zbiór dokumentów Zakonu Paulinów w Polsce, t. II 1464-1550, oprac. Zbudniewek Jan, Warszawa 2004.
   PawPoj Pawiński Adolf, O pojednaniu w zabójstwie wg dawnego prawa polskiego, Warszawa 1884, Biblioteka Umiejętności Prawnych, seria IV, nr 59.
   PawSejm Pawiński Adolf, Sejmiki ziemskie. Początek ich i rozwój aż do ustalenia się udziału posłów ziemskich w ustawodawstwie sejmu walnego 1374-1505, Warszawa 1895.
   PF Prace Filologiczne, wydawane przez Baudouina de Courtenay J[ana], Karłowicza J[ana], Kryńskiego A[ntoniego] A[dama] i Malinowskiego L[ucjana], Warszawa 1885 i nn.
   Piek VI Piekosiński Franciszek, Wybór zapisek sądowych grodzkich i ziemskich wielkopolskich z XV wieku, t. I, zesz. I, Kraków 1902, [w:] Studia, rozprawy i materiały z dziedziny historii polskiej i prawa polskiego, t. VI, zesz. I.
   Piek VII Piekosiński Franciszek, l. Nieznane zapiski heraldyczne z ksiąg wiślickich. 2. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne, [w:] Studia, rozprawy i materiały z dziedziny historii polskiej i prawa polskiego, t. VII, Kraków 1907.
   PieśniWład Wydra Wiesław, Rzepka Wojciech R. Pieśni Władysława z Gielniowa nowo odnalezione, [w:] Studia Polonistyczne VI, s. 167-201, Poznań 1979.
   Pilz Roty polskie z ksiąg sądowych ziemskich pilzneńskich z XV wieku, wydali Karaś Mieczysław, Perzanowski Zbigniew, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego nr 114. Filologia VI. Prace Językoznawcze zesz. 15, s. 271-280, Kraków 1965.
   PKKr I Nieznane czternastowieczne roty polskie z ksiąg sądowych ziemskich krakowskich, wydali Perzanowski Zbigniew, Karaś Mieczysław, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego nr 17. Filologia VI. Prace Językoznawcze zesz. 3, s. 237-255, Kraków 1958.
   PłocEpRp Rękopiśmienne ekscerpty Adama Wolffa z Archiwum Diecezji Płockiej. Episcopalia.
   PMMAe Wyrozumska Bożena, Czy w Polsce średniowiecznej istniał urząd "maj"?, Polonia Minor Medii Aevi, s. 531-539, Kraków-Krosno 2003.
   Pocz Łoś Jan, Początki piśmiennictwa polskiego. (Przegląd zabytków językowych), wydanie 2. poprawione, Lwów 1922.
   Podol Hruszewśkyj Mychajło, Opyś podiłśkych zamki 1494 r., [w:] Zapysky Naukowoho Towarystwa im. Szewczenka. Wydawnyctwo pryśwjaczenie naucji i pyśmenstwu ukrajińsko-ruskoho narodu, t. VII, s. 1-18, Lwów 1895.
   Polk Polkowski Ignacy, Dawny zabytek języka polskiego w Żywocie ojca Amandusa, Gniezno 1875.
   Pozn Wielkopolskie roty sądowe XIV-XV wieku, t. I, Roty poznańskie, zebrali i opracowali Kowalewicz Henryk i Kuraszkiewicz Władysław, Poznań 1959, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Zabytki języka polskiego i literatury polskiej nr 3.
   PPom Perlbach M[ax], Pommerellisches Urkundenbuch, herausgegeben von Westpreuss, Geschichtsverein, abt. l-2, Danzig 1881-1882.
   PrawChełm Rymaszewski Zygfryd, Nieznany spis prawa chełmińskiego z przełomu XIV-XV wieku, Łódź 1993.
   Preuss Preussisches Urkundenbuch. Politische (allgemeine Abteilung), band I, l Die Bildung des Ordensstaats. Herausgegeben von Philippi in Verbindung mit Wölky, Königsberg 1882, band I, 2 bearbeitet von Seraphim August, Königsberg 1909. II herausgegeben von Hein M[ax] und Maschke E[rich], Königsberg 1932-1939.
   PrNTarg Baran Kazimierz, Prawa i przywileje królewskiego wolnego miasta Nowego Targu, Nowy Targ 1908.
   PrzBibl I 182-188 Przyborowski Józef, Wydanie krakowskie dzieła Jana z Turrekrematy Explanatio in Psalterium, [w:] Przegląd Bibliograficzno-Archeologiczny. Dwutygodnik ilustrowany poświęcony bibliografii, archeologii, numizmatyce, heraldyce, historii, sztukom pięknym i literaturze, Warszawa 1881.
   Przem I Księga ławnicza 1402-1445. Librorum scabinalium, t. I, wydali Smołka Jan i Tymińska Zofia, Przemyśl 1936, Pomniki dziejowe Przemyśla. Monumenta Premisliae Historica.
   PrzewHPr Przewodnik Historyczno-Prawny. Czasopismo kwartalne, redakcja Dąbkowski P[rzemysław], Adamus J[an], Koranyi K[arol], Lwów 1930 i nn.
   PrzHist XLV 390-407 Biskup Marian, Z problematyki handlu polsko-gdańskiego drugiej połowy XV w. [w:] Przegląd Historyczny. Kwartalnik naukowy, wydawany pod redakcją Kieniewicza Stefana, Warszawa 1954.
   Przyb Przyborowski Józef, Vetustissimam adiectivorum linguae Polonae declinationem monumentis ineditis illustravit, Poznań 1861.
   Puł Psałterz puławski, wydał Słoński Stanisław, Warszawa 1916.
   PułKras Pułaski Franciszek, Opis 815 rękopisów Biblioteki Ordynacji Krasińskich, Warszawa 1915, Biblioteka Ordynacji Krasińskich, Muzeum Konstantego Świdzińskiego, t. XXIII-XXIX.
   Pyzdr Wielkopolskie roty sądowe XIV-XV wieku, t. II, Roty pyzdrskie, zebrali i opracowali Kowalewicz Henryk i Kuraszkiewicz Władysław, Poznań 1960, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Zabytki języka i literatury polskiej nr 4.
  R
   R Rozprawy i Sprawozdania z Posiedzeń Wydziału Filologicznego Akademii Umiejętności, t. I-XV Kraków 1874-91. Rozprawy Akademii Umiejętności, Wydział Filologiczny, t. XVI i nn., Kraków 1892 i nn.
   RachBoch Rachunki żupne bocheńskie z lat 1394-1421, wydała Karwasińska Jadwiga, AKH XV 123-232, Kraków 1939.
   RachKról Rachunki królewskie z lat 1471-1472 i 1476-1478, opracowali Gawęda S[tanisław], Perzanowski Z[bigniew], Strzelecka A[nna], Wrocław 1960. Polska Akademia Nauk. Materiały Komisji Nauk Historycznych nr 2.
   RachKrólW Rachunki królewskie z lat 1393-1395 i 1412. Rachunki podrzęctwa krakowskiego i rachunki stacji nowosądeckiej, oprac. Wajs Hubert, Warszawa 1993.
   RachNKorcz Karwasińska Jadwiga, Rachunki z prac budowlanych na zamku w Nowym Mieście Korczynie w latach 1403-1408, [w:] Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, rok IV, nr 2, zeszyt dodatkowy, s. 409-490, Warszawa 1956.
   RafPocz Rafacz Józef, Instytucja początku w średniowiecznym prawie mazowieckim, [w:] Themis Polska, t. VI, s. 10-42, Warszawa 1931.
   RafReg Rafacz Józef, Regale bartne na Mazowszu w późniejszym średniowieczu, [w:] Studia nad historią prawa polskiego, t. XVIII, zesz. 1, Lwów 1938.
   RafZran Rafacz Józef, Zranienie w prawie mazowieckim późniejszego średniowiecza, [w:] Studia nad historią prawa polskiego, t. XII, zesz. 4, Lwów 1931.
   Reg Łopaciński H[ieronim], Reguła trzeciego zakonu św. Franciszka i drobniejsze zabytki języka polskiego z końca w. XV i początku XVI. Prace Filologiczne, t. IV, s. 689-794, Warszawa 1892.
   RejKuj Lustracja poradlnego i rejestr łanów wojwództw brzesko-kujawskiego i inowrocławskiego z r. 1489, wydał Senkowski Jerzy, [w:] Teki Archiwalne VII 69-214, Warszawa 1961.
   RHist Rozprawy i sprawozdania z posiedzeń Wydziału Historyczno-filozoficznego Akademii Umiejętności, Kraków 1874 i nn. Rozprawy Akademii Umiejętności, Wydział Historyczno-filozoficzny, seria II, Kraków 1891 i nn.
   RKJŁ VII 53-60 Leszczyński Rafał, Teksty polskie z końca XV w.,[w:] Rozprawy Komisji Językowej. Łódzkie Towarzystwo Naukowe. Wydział I, Łódź 1959.
   RocznGosp VII 73-105 Kutrzebianka Anna, Vesnica - danina miodowa, [w:] Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych, Lwów 1938.
   RocznHist Roczniki Historyczne. Organ Towarzystwa Miłośników Historii w Poznaniu, Poznań 1925 i nn.
   RocznKrak Rocznik Krakowski. Wydawnictwo Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, Kraków 1898 i nn.
   Rost Rostafiński Józef, Średniowieczna historia naturalna w Polsce, cz. I. Symbola ad historiam naturalem medii aevi. Plantas, animalia, lapides et cetera simplicia medicamenta quae Polonia adhibebantur inde a XII usque ad XVI saeculum [...] collegit [...], cz. II. Collectanea scientiam naturalem qualis medii aevi temporibus in Polonia viguit illustrantia. Materiały źródłowe do słownictwa przyrodniczego średnich wieków w Polsce, Kraków 1900.
   Rozm Rozmyślanie o żywocie Pana Jezusa. Z rękopisu grecko-katol. Kapituły Przemyskiej wydał Aleksander Brückner, Kraków 1907. Biblioteka Pisarzów Polskich nr 54.
   RozmPam Bernacki Ludwik, Karta z "Rozmyślania o życiu Pana Jezusa". PamLit X, s. 470-477, Lwów 1911.
   RozOss I rękopiśmienne ekscerpty - glosy z rozariusza w rkpsie Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie, obecnie we Wrocławiu, o sygn. 381, z r. 1457. Cytujemy wg kart rkpsu. Glosy odczytała Żurowska-Górecka Wanda. Dotąd cytowano jako PF V 13.
   RozOss II rękopiśmienne ekscerpty - glosy z rozariusza w rękopisie Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie, obecnie we Wrocławiu, o sygn. 3297, z r. 1476. Cytujemy wg kart rkpsu. Glosy odczytała Żurowska-Górecka Wanda. Dotąd cytowano jako PF V 13-4.
   RozOss III Rękopiśmienne ekscerpty - glosy z rozariusza w rękopisie Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie, obecnie we Wrocławiu, o sygn. 1630. Datujemy XV p. post. Cytujemy wg kart rkpsu. Glosy odczytała Żurowska-Górecka Wanda. Dotąd cytowano jako PF V 13.
   RozPaul rękopiśmienne ekscerpty - glosy z rozariusza z rękopisu znajdującego się w zbiorach Biblioteki Klasztornej oo. Paulinów na Jasnej Górze pod sygn. II 25 z r. 1444. Glosy odczytała i wyekscerpowała Żurowska-Górecka Wanda.
   RozRacz rękopiśmienne ekscerpty - glosy z rozariusza z rękopisu z r. 1442 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. E. Raczyńskiego w Poznaniu (od 1998 r. Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu), o sygn. 1360. Glosy odczytała i wyekscerpowała Żurowska-Górecka Wanda.
   RpAug rkps z Biblioteki Jagiellońskiej, nr. akc. 71/54, pochodzący z byłej biblioteki augustianów w Krakowie.
   RpKapKr rkps Archiwum i Biblioteki Krakowskiej Kapituły Katedralnej o sygn. KP 224.
   RtGn Wielkopolskie roty sądowe XIV-XV wieku, t. V, A. Roty gnieźnieńskie, s. 76-274, zebrali i opracowali Kowalewicz Henryk i Kuraszkiewicz Władysław, Wrocław 1981. Polska Akademia Nauk. Komitet Językoznawstwa.
   RTH Rocznik Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie. I-IV Lwów 1910-1913, V i nn. Kraków 1921 i nn.
   RtKon Wielkopolskie roty sądowe XIV-XV wieku, t. V., B. Roty konińskie, s. 275-533, zebrali i opracowali Kowalewicz Henryk i Kuraszkiewicz Władysław, Wrocław 1981. Komitet Językoznawstwa PAN.
   RTNŚl III 329-342 Musioł L[udwik], Najstarszy protokół miasta Pszczyny, [w:] Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk na Śląsku, Katowice 1931.
  S
   SalveReg Hymn Salve Regina.
   Samb Materiały do historii miasta Sambora 1390-1795, wydała Dörflerówna Anna, Lwów 1936. Zabytki dziejowe, t. IV zesz. 2.
   SandAnal Sygański Jan, Analecta sandeckie do XVI i XVII wieku, Lwów 1905.
   SandAr Sygański Jan, Arendy klasztoru starosandeckiego w XVI i w XVII wieku, Lwów 1904.
   Satyra Satyra na leniwych chłopów. Vrtel 191.
   SAU XXII nr 7, s. 2-3 Halecki Oskar, O zabytkach języka polskiego na Litwie w wiekach średnich, [w:] Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Akademii Umiejętności, Kraków 1917.
   Sąd Morawski Szczęsny, Sądecczyzna za Jagiellonów z miasty spiskimi i księstwem oświęcimskim, t. II, Kraków 1865.
   SądZKr Dokumenty sądu ziemskiego krakowskiego, opracował Perzanowski Zbigniew, Wrocław 1971, Materiały Komisji Nauk Historycznych PAN nr 20.
   ScabCrac Księgi ławnicze krakowskie 1365-1376 i 1390-1397. Acta scabinalia Cracoviensia, wydał Krzyżanowski Stanisław, Kraków 1904. Wydawnictwa Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa, t. I.
   Schirr Schirrmacher Friedrich Wilhelm, Urkundenbuch der Stadt Liegnitz und ihres Weichbildes bis zum Jahre 1455, Liegnitz 1866.
   Sep Seppelt Franz Xawer, Die Breslauer Diözesansynode vom Jahre 1466, Breslau [1912].
   Serm Sermones. Rękopiśmienne ekscerpty pochodzące z rkpsu Archiwum i Biblioteki Krakowskiej Kapituły Katedralnej o sygn. 230 (dawna sygn. 1421/108 Mns) z roku 1461-1467.
   SkarbMaz Księga skarbowa Janusza II księcia mazowieckiego z lat 1477-1490, wydał Senkowski Jerzy. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, rok VII, nr 3, zesz. dodatkowy, Warszawa 1959.
   SkargaPłoc Skarga umierającego. Vrtel 210-215.
   SkargaWroc Skarga umierającego. Woronczak Jerzy, Skarga umierającego. Ze studiów nad rękopisem nr 2 Biblioteki Kapitulnej we Wrocławiu [w:] Sobótka, Organ Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii, s. 344-347, Wrocław 1949.
   SKJ Sprawozdania Komisji Językowej Akademii Umiejętności, Kraków 1880 i nn.
   SlArch I Chaloupecký Václav, Středoveké listy ze Slovenska. Sbírka pramenů k dějinám Slovenska, svazek I [w:] Slovenský Archiv. Sbírka pramenů k dějinám Slovenska, Praha 1937.
   SlOcc Slavia Occidentalis. Wydawnictwo Instytutu Zachodnio-Słowiańskiego przy Uniwersytecie Poznańskim, Poznań 1921-1948. Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 1960-1976, od 1977 r. Warszawa-Poznań.
   Słota Wiersz Słoty O zachowaniu się przy stole. Vrtel 188-90.
   Sob III 344-355 Woronczak Jerzy, Skarga Umierającego. Ze studiów nad rękopisem nr 2 Biblioteki Kapitulnej we Wrocławiu [w:] Sobótka. Organ Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii, red. Knot Antoni, Wrocław 1946, R. III, s. 347-349, Wrocław 1948.
   Spow Spowiedź powszechna - Confessio generalis.
   SprKHS Sprawozdania Komisji do Badania Historii Sztuki w Polsce, Akademia Umiejętności w Krakowie, Kraków 1879 i nn.
   SprTNPozn III Tymieniecki Kazimierz, Kmieć wielkopolski w zapiskach sądowych średniowiecznych [w:] Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, red. Zygmunt Lisowski, Poznań 1928.
   SprTNW Sprawozdania z Posiedzeń Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Warszawa 1908 i nn.
   Stat Abraham Władysław, Najdawniejsze statuty synodalne archidiecezji gnieźnieńskiej oraz statuty z rkpsu ossolińskiego nr 1627 z uwzględnieniem materiałów zebranych przez śp. B[olesława] Ulanowskiego, Kraków 1920. Studia i Materiały do Historii Ustawodawstwa Synodalnego w Polsce nr 6.
   StatSukRes Rękopiśmienne ekscerpty z dyplomu Archiwum Państwowego w Rzeszowie o sygn. 59/740/26.
   StatWKal Statuty synodalne wieluńsko-kaliskie Mikołaja Trąby z r. 1420. Z materiałów przysposobionych przez B[olesława] Ulanowskiego uzupełnili i wydali Fijałek Jan i Vetulani Adam, Kraków 1915-1920-1951. Studia i Materiały do Historii Ustawodawstwa Synodalnego w Polsce nr 4.
   StatWlad Statuta synodalia dioecesis Wladislaviensis et Pomeraniae, collegit et edidit Zenon Chodyński, Varsaviae 1890.
   StPPP Starodawne Prawa Polskiego Pomniki [...], t. I, Warszawa 1856, t. II, Kraków 1870, t. V, VII-XII, Kraków 1878, 1882, 1885, 1886, 1889, 1888. Komisja Prawnicza Akademii Umiejętności, 1921. Komisja Prawnicza Polskiej Akademii Umiejętności, Kraków 1856, wydał Helcel Antoni Zygmunt.
   Stud Studia historyczne ku czci Stanisława Kutrzeby, wydał (Komitet Redakcyjny), t. I-II, Kraków 1938.
   StudGrunw Wyrozumska Bożena, W sprawie dywersji węgierskiej w Polsce w czasie wielkiej wojny z zakonem krzyżackim, Studia Grunwaldzkie, t. I, s. 150-152, Olsztyn 1991.
   Sul Tłumaczenia polskie statutów ziemskich, Kodeks Świętosławów, wydał Franciszek Piekosiński, Archiwum Komisji Prawniczej AU, t. III, s. 221-334, Kraków 1895.
   SulejMitk Mitkowski Józef, Początki klasztoru cystersów w Sulejowie. Studia nad dokumentami, fundacją i rozwojem uposażenia do końca XIII wieku, Poznań 1949. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Prace Komisji Historycznej, t. XV.
   Szos Stanisław Kutrzeba, Szos królewski w Polsce w XIV i XV w., Kraków 1900. Odb. z Przeglądu Polskiego, Rocznik XXXIV (t. ogólny zbioru 135, s. 78-103. 270-290).
   Szwed Barwiński Eugeniusz, Birkenmajer Ludwik, Łoś Jan, Sprawozdanie z poszukiwań w Szwecji dokonanych z ramienia Akademii Umiejętności, Kraków 1914.
   ŚlPolW Walter Mieczysław, Śląskie polonica rękopiśmienne w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, cz. II, Wrocław 1977. Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego.
  T
   Tęcz Wiersz o zabiciu Andrzeja Tęczyńskiego Vrtel s. 193-194.
   TPaw Teki A[dolfa] Pawińskiego, Warszawa 1897 i nn.
   Trześn Najstarsza księga sądowa wsi Trześniowa 1419-1609, wydała Polaczkówna Helena. Zabytki Dziejowe, t. I, Lwów 1923, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego we Lwowie.
   TymŁow Tymieniecki K[azimierz], Łowiectwo na Mazowszu w wieku XV [w:] Przegląd Historyczny, t. XX, s. 44-59, Warszawa 1916.
   TymNiew Tymieniecki Kazimierz, Zagadnienie niewoli w Polsce u schyłku wieków średnich [w:] Prace Komisji Historycznej, t. VII, s. 497-537, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań 1929.
   TymProc Tymieniecki Kazimierz, Procesy twórcze formowania się społeczeństwa polskiego w wiekach średnich, Warszawa 1921.
   TymSąd Tymieniecki Kazimierz, Sądownictwo w sprawach kmiecych a ustalanie się stanów na Mazowszu pod koniec wieków średnich, Prace Komisji Hisorycznej, t. III, z. 1, Poznań 1922. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.
   TymWol Tymieniecki Kazimierz, Wolność kmieca na Mazowszu w wieku XV, t. I, zesz. 2. Poznań 1921. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Prace Komisji Historycznej.
  U
   UnLit Akta unii Polski z Litwą 1385-1791, wydał Kutrzeba Stanisław i Semkowicz Władysław, Kraków 1932. Polska Akademia Umiejętności i Towarzystwo Naukowe Warszawskie.
   UrkŚl Urkundensammlung zur Geschichte des Ursprungs der Städte und der Einführung und Verbreitung deutscher Kolonisten und Rechte in Schlesien und der Ober Lausitz, herausgegeben von Tzschoppe Gustav Adolf und Stenzel Gustav Adolf, Hamburg 1832.
   UrkWroc Urkunden zur Geschichte des Bisthums Breslau im Mittelalter, herausgegeben von Stenzel Gustav Adolph, Breslau 1845.
   UrzMaz Wolff Adam, Studia nad urzędnikami mazowieckimi 1370-1526, Wrocław 1962. Instytut Historii PAN.
  V
   VergGeorg Vergili Georgicorum schedae Gnesnenses, recognoverunt Bolz Bogdanus et Żurowska-Górecka Wanda [w:] Symbolae Philologorum Posnaniensium III 1977, s. 41-89. Nadbitka.
   Vrtel Vrtel-Wierczyński Stefan, Wybór tekstów staropolskich. Czasy najdawniejsze do r. 1543, Lwowska Biblioteka Slawistyczna, t. XII, Lwów 1930.
  W
   Wara Księga sądowa wsi Wary 1449-1623, opracował i wydał Łysiak Ludwik, Wrocław 1971. Instytut Historii PAN, Starodawne Prawa Polskiego Pomniki, seria II, Pomniki Prawa Polskiego, dział II: Prawo wiejskie, t. VIII.
   WarschPozn I Warschauer Adolf, Stadtbuch von Posen, Sonder-Veröffentlichungen der historischen Gesellschaft für die Provinz Posen, Posen 1892, Bd I.
   WejWarsz Wejnert Aleksander, Starożytności warszawskie, Dzieło zbiorowo-zeszytowe, Warszawa 1848, t. I.
   WierzbFrag Wierzbowski Teodor, Dwa fragmenty ksiąg kancelaryjnych królewskich z 1. połowy XV wieku, Warszawa 1907.
   WierzbWarsz Wierzbowski Teodor, Przywileje królewskiego miasta stołecznego Starej Warszawy, 1376-1772, Warszawa 1913. Wydawnictwa Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Komisja Historyczna.
   Wierzę Credo - Skład apostolski - Symbolum apostolicum.
   WilkCzch Wyrozumska Bożena, Najstarsze uchwały miejskie (wilkierze) Czchowa [w:] Małopolskie Studia Historyczne, Rok IX, zeszyt (32/33), s. 89-103, Polskie Towarzystwo Historyczne, Kraków 1966.
   WilkKrak Najstarszy zbiór przywilejów i wilkierzy miasta Krakowa, wydał Stanisław Estreicher, Kraków 1936. Wydawnictwa Komisji Historycznej PAU nr 82.
   WilkLubl Białkowski Leon, Wilkierze XV-XVII wieku. Materiały do monografii Lublina, Lublin 1928.
   WilkPozn I Wilkierze poznańskie, cz. I. Administracja i sądownictwo, cz. II. Handel, rzemiosło i rolnictwo, opracował i wydał Maisel Witold, Instytut Historii PAN, Wrocław 1966-1968.
   Wisł Wisłocki Władysław, Katalog rękopisów Biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Akademia Umiejętności, Kraków 1877-1881.
   Wiszn Wiszniewski Michał, Historia literatury polskiej. Kraków 1840, t. II, 472-488: Dziesięć dyplomatów z czasów piastowskich dotąd nigdzie nie wydanych, a objaśniających lub popierających historię prawodawstwa polskiego za Piastów.
   WokTryd Urbańczyk Stanisław, Wokabularz trydencki. JP XLII, s. 15-29.
   WolffMiejsc Wolff Adam, Nazwy miejscowe na Mazowszu. Cz. I. Onomastica, rocznik I, s. 60-116, Wrocław 1955.
   WolffOsadn Wolff Adam, Uwagi o sprawie osadnictwa Równiny Praskiej w wiekach XI-XVI, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, t. III nr 2, s. 375-402, Warszawa 1955.
   WrocKorn Korn Georg, Breslauer Urkundenbuch, Breslau 1870.
   Wutt Wuttke Heinrich, Städtebuch des Landes Posen, Leipzig 1864.
   WuttAcc Memoriam Ioannis Augusti Ernesti […] Accessiones ad codicem diplomaticum, qui continetur libro Städtebuch des Landes Posen von Heinrich Wuttke, Lipsiae [1866].
  Z
   Zab Łoś Jan, Przegląd językowych zabytków staropolskich do r. 1543, Kraków 1915.
   ZabŚl Rospond Stanisław, Zabytki języka polskiego na Śląsku, Wrocław 1948, Wydawnictwa Instytutu Śląskiego.
   ZabUPozn Kowalewicz Henryk, Średniowieczne zabytki języka polskiego w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Polskie glosy i zapiski z rękopisów 1728, 1732, 1752, Zeszyty Naukowe UAM, Biblioteka 5, s. 69-164, Poznań 1965.
   Zand Zand Andrzej, Łódź rolnicza 1332-1793. Studium historyczne o topografii, stanie gospodarczym, organizacji prawnej i kulturze Łodzi [w:] Rocznik Łódzki, t. II, s. 53-222, Łódź 1931.
   Zap Zapiski siewiero-zapadnogo otdieła impieratorskogo russkogo geograficzeskogo obszczestva, redaktor Dowgjałło D. J., Wilno 1910 i nn.
   ZapMaz Wolff Adam, Mazowieckie zapiski herbowe z XV i XVI wieku, Kraków 1937. Rody ziemiańskie XV i XVI wieku.
   ZapPlesz Najdawniejsze zapiski z księgi miejskiej Pleszewa (1428-1444), wyd. Jurek Tomasz, Poznań 2011.
   ZapRp Rękopiśmienne ekscerpty Adama Wolffa pochodzące z mazowieckich ksiąg sądowych znajdujących się w Archiwum Diecezji Płockiej w Płocku oraz w Archiwum Głównym w Warszawie: Błon (błońskie), Czers (czerskie), Grój (grójeckie), Kol (kolneńskie), Łomż (łomżyńskie), Nur (nurskie), Warec (wareckie), Warsz (warszawskie), Wąs (wąsoskie), Wiz (wiskie), Wysz (wyszogrodzkie), Zakr (zakroczymskie), Zambr (zambrowskie), Rachkról (rachunki królewskie), RożGran (rożańskie graniczne).
   ZapWarsz Kuraszkiewicz Władysław i Wolff Adam, Zapiski i roty polskie XV-XVI wieku z ksiąg sądowych ziemi warszawskiej, Kraków 1950. Prace Komisji Językowej PAU nr 36.
   ZarŚl XIV 50-52 Musioł Ludwik, Dokument z roku 1454 [w:] Zaranie Śląskie, Kwartalnik regionalny, Rocznik XIV, zesz. 1, Bytom 1938. Pismo Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Cieszynie.
   ZasWyd Górski Konrad, Kuraszkiewicz Władysław, Pepłowski Franciszek, Saski Stefan, Taszycki Witold, Urbańczyk Stanisław, Wierczyński Stefan, Woronczak Jerzy, Zasady wydawania tekstów staropolskich. Projekt. Przykłady opracował Jerzy Woronczak, Wrocław 1955.
   ZbPrzezdz Zbiór dokumentów znajdujących się w Bibliotece hr. Przezdzieckich w Warszawie, wydał Chmiel Adam, Kraków 1890.
   Zdrow Zdrowaś Mario - Pozdrowienie anielskie - Salutatio angelica.
   Ziel Zielińscy G[ustaw] i J[an], Wiadomość historyczna o rodzie Świnków oraz rodowód pochodzącej od nich rodziny Zielińskich herbu Świnka. I. Od najdawniejszych czasów do roku 1600, Toruń 1880.
   ZiemsKrak Luźne rękopiśmienne ekscerpty Jana Łosia pochodzące z ksiąg ziemskich krakowskich.
   ZsigBud Divéky Adorján, Zsigmond lengyel herczeg Budai számadásai (1500-1502, 1505), Budapest 1914, Magyar Történelmi Tár XXVI. Komisja Historyczna Węgierskiej Akademii Nauk.
  Ź
   ŹrWaw Wypisy źródłowe do dziejów Wawelu z archiwaliów kapitulnych i kurialnych 1440-1500, wybrał i oprac. Przybyszewski Bolesław, Źródła do dziejów Wawelu t. III, pod red. Łaszczyńskiej Olgi, Kraków 1960.
  Ż
   ŻydKrak Żydzi w średniowiecznym Krakowie. Wypisy źródłowe z ksiąg miejskich krakowskich, oprac. Wyrozumska Bożena, Kraków 1995.