Zakres badań

Leksykografia staropolska

 • opracowanie "Skróconego słownika staropolskiego" - w wersji elektronicznej i drukowanej
 • sukcesywne opracowywanie materiałów (corrigenda i addenda) do erraty do Słownika staropolskiego i ich kolacjonowanie (trzeba zaznaczyć, że konieczne jest opracowanie erraty do Słownika staropolskiego, zwłaszcza do jego tomu I. Poprawki polegają na uzupełnianiu cytowanych poświadczeń, co niejednokrotnie pociąga za sobą zmianę definicji, a niejednokrotnie postaci hasła)
 • autorskie opracowywanie i redagowanie artykułów hasłowych do Suplementu Słownika staropolskiego (cz. II)
  z uwzględnieniem specyfikacji gramatycznej i katalogów form (w tej części suplementu zostaną uwzględnione niepoświadczone w Słowniku staropolskim warianty fonetyczne haseł, znaczenia, formy gramatyczne, funkcje składniowe oraz związki frazeologiczne)
 • Badanie leksyki staropolskiej na tle (pra)słowiańskim i w ujęciu diachronicznym - wybrane zagadnienia

 • derywaty zawierające rdzenie: plu-//plv-, dzv-//zv-, dźv-//źv-, dr-//drz- itp.
 • formacje prefiksalne z pół-//połu-
 • leksemy typu: plech//blech
 • Kwerenda wydawnictw źródłowych zawierających materiały do roku 1500 oraz rękopisów średniowiecznych i uzupełniająca ekscerpcja materiału polskiego (glosy) z rękopisów łacińskich (Biblioteki Jagiellońskiej, Archiwum Narodowego w Krakowie i innych) oraz jego opracowanie

  Indywidualne badania naukowe

 • badania nad średniowiecznym słownictwem związanym z wojskowością
 • sposoby adaptacji łacińskiego systemu abrewiacyjnego do staropolszczyzny