Wybrane słowniki on-line

 1. Słownik polszczyzny XVI wieku zob.
 2. J. Mączyński, Lexicon Latino-Polonicum ex optimis latinae linguae scriptoribus concinnatum zob.
 3. J. Murmelius, Dictionarius... variarum rerum... cum Germanica atque Polonica interpretatione... zob.
 4. F. Mymer, Dictionarius trium linguarum: Latine, Theutonice et Polonice potiora vocabula continens zob.
 5. Elektroniczny słownik języka polskiego XVII i XVIII wieku zob.
 6. G. Knapski, Thesaurus Polono-Latino-Graecus zob.
 7. S.B. Linde, Słownik języka polskiego zob.
 8. Słownik języka polskiego tzw. wileński (Edycja elektroniczna Słownika wileńskiego) zob.
 9. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, Słownik języka polskiego tzw. warszawski zob.
 10. W. Doroszewski, Słownik języka polskiego zob.
 11. Wielki słownik języka polskiego zob.
 12. Wyszukiwarka Poliqarp zob.
 13. A. Brückner, Słownik etymologiczny języka polskiego zob.
 14. Słownik staropolskich nazw osobowych zob.
 15. Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych zob.
 16. J. Karłowicz, Słownik gwar polskich zob.
 17. Z. Gloger, Słownik rzeczy starożytnych zob.
 18. A. Brückner, Encyklopedia staropolska zob.
 19. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich zob.
 20. Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu zob.
 21. Elektroniczny słownik łaciny średniowiecznej w Polsce zob.
 22. A. Jougan, Słownik kościelny łacińsko-polski zob.
 23. Ch. Du Cange, Glossarium mediae et infimae latinitatis zob.
 24. Ł. Koncewicz, Nowy słownik podręczny łacińsko-polski zob.
 25. Słownik łacińsko-polski Sumy teologicznej Tomasza z Akwinu zob.
 26. A. Cappelli, Dizionario di abbreviature latine ed italiane zob.
 27. Ecclesiastical Abbreviations zob.
 28. W. Whitaker, A Latin-English Dictionary Program zob.
 29. Vokabulář webový zob.
 30. Dictionarius trium linguarum: latine, teutonice, boemice potiora vocabula continens, peregrinantibus apprime utilis zob.
 31. Ch.C. Mrongovius, Dokładny niemiecko-polski słownik zob.
 32. Wörterbuch der deutschen Lehnwörter in der polnischen Schrift- und Standardsprache zob.
 33. Wörterbuchnetz zob.
 34. G. Köbler, Althochdeutsches Wörterbuch zob.

Wybrane publikacje on-line

 1. Bartłomiej z Bydgoszczy i jego dzieło, Warszawa 1979. zob.
 2. Biblioteka Seminaryum Duchownego w Gnieźnie. I. Katalog rękopisów aż do roku 1725, oprac. T. Trzciński,
  A. Lisiecki, Poznań 1909. zob.
 3. A. Cieślikowa, Derywacja paradygmatyczna w staropolskiej antroponimii, Kraków 1991. zob.
 4. A. Cieślikowa, Staropolskie odapelatywne nazwy osobowe : proces onimizacji, Wrocław 1990. zob.
 5. J. Czubek, Katalog rękopisów Akademii Umiejętności w Krakowie, Kraków 1906. zob.
 6. J. Czubek, Katalog rękopisów Akademii Umiejętności w Krakowie. Dodatek., Kraków 1912.zob.
 7. Katalog rękopisów Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego, zestawił A. Jaworski, Lublin 1913. zob.
 8. Katalog rękopisów Biblioteki Seminaryjnej w Poznaniu: aż do wieku XV włącznie, oprac. A. Lisiecki,
  Poznań 1905. zob.
 9. Katalog rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, oprac. Helena Kozerska i Wanda Stummer, t. 1-8, Warszawa 1963-1998. zob.
 10. Z. Klemensiewicz, K. Pisarkowa, J. Konieczna-Twardzikowa, Zapomniane konstrukcje składni staropolskiej: wybór przykładów, Wrocław 1966. zob.
 11. Z. Kowalik, Staropolskie nazwy osobowe motywowane przez nazwy miejscowe, Wrocław 1981. zob.
 12. I. Kwilecka, Bartłomiej z Bydgoszczy : leksykograf polski pierwszej połowy XVI w., Wrocław 1977. zob.
 13. I. Kwilecka, Studia nad staropolskimi przekładami Biblii, Poznań 2003. zob.
 14. F. Lorentz, Kaszubi: kultura ludowa i język, Toruń 1934. zob.
 15. J. Łoś, Gramatyka polska, cz. 1, Lwów 1922. zob.
 16. J. Łoś, Gramatyka polska, cz. 2, Lwów 1925. zob.
 17. J. Łoś, Gramatyka polska, cz. 3, Lwów 1927. zob.
 18. J. Łoś, Krótka gramatyka historyczna języka polskiego, Lwów 1927. zob.
 19. J. Łoś, Gramatyka starosłowiańska, Lwów 1922. zob.
 20. M. Malec, Staropolskie skrócone nazwy osobowe od imion dwuczłonowych, Wrocław 1982. zob.
 21. M. Malec, Imiona chrześcijańskie w średniowiecznej Polsce, Kraków 1994. zob.
 22. A. Meillet, Zarys gramatyki porównawczej języków indoeuropejskich, Warszawa 1919. zob.
 23. J. P. Migne, Patrologiae Cursus Completus. Series Latina. zob.
 24. K. Pisarkowa, Historia składni języka polskiego, Wrocław 1984. zob.
 25. K. Pisarkowa, Z pragmatycznej stylistyki, semantyki i historii języka : wybór zagadnień, Kraków 1994. zob.
 26. M. Plezia, Scripta minora : łacina średniowieczna i Wincenty Kadłubek, Kraków 2001. zob.
 27. H. Popowska-Taborska, Z językowych dziejów Słowiańszczyzny, Warszawa 2004. zob.
 28. B. Rykiel-Kempf, Budowa słowotwórcza nazw zbiorowych w języku polskim XVII wieku, Wrocław 1985. zob.
 29. Studia historycznojęzykowe: wybór problemów i przegląd metod badawczych z zakresu historii języka polskiego, pod red. I. Bajerowej, Wrocław 1986. zob.
 30. Studia historycznojęzykowe i dialektologiczne, Kraków 1992. zob.
 31. Studia z polskiej składni historycznej, t. 1, Wrocław 1976. zob.
 32. Studia z polskiej składni historycznej, t. 2, Wrocław 1978. zob.
 33. J. Symoni-Sułkowska, Formacje rzeczownikowe utworzone od wyrażeń przyimkowych, Wrocław 1987. zob.
 34. J. Waniakowa, Nazwy dni tygodnia w językach indoeuropejskich, Kraków 1998. zob.
 35. K. Weyssenhoff-Brożkowa, Wpływ polszczyzny na łacinę średniowieczną w Polsce, Kraków 1991. zob.
 36. W. Wisłocki, Katalog rękopisów Biblijoteki Uniwersytetu Jagiellońskiego, cz. 1, Kraków 1877-1881. zob.
 37. W. Wisłocki, Katalog rękopisów Biblijoteki Uniwersytetu Jagiellońskiego, cz. 2, Kraków 1877-1881. zob.