dr Magdalena Klapper

adres e-mail:magdalena.klapper@gmail.com

Specjalista

Wykształcenie

  - 2004-2009 studia magisterskie na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalność edytorstwo
  - 2010-2015 studia doktoranckie w Studium Doktorskim IJP PAN w Krakowie, dysertacja doktorska przygotowywana pod kierunkiem dr hab. Ewy Deptuchowej, prof. IJP PAN
  - 2019 doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa

Obszary zainteresowań naukowych

  - leksyka polszczyzny średniowiecznej
  - profesjolekt i socjolekt żołnierski

Uczestnictwo w projektach badawczych

  - od 2018 udział w projekcie badawczym nr 1H 17 0201 85 finansowanym w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w latach 2018-2022 pt. "Baza leksykalna średniowiecznej polszczyzny (do 1500 r.) Fleksja" pod kierownictwem dr hab. Ewy Deptuchowej, prof. IJP PAN, realizowanym w IJP PAN w Krakowie.
  - od 2017 udział w projekcie badawczym nr UMO-2016/21/B/HS2/01249 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. "Słownictwo polskie w XV-wiecznych rozariuszach łacińskich. Studium porównawcze" pod kierownictwem dr hab. Ewy Deptuchowej, prof. IJP PAN, realizowanym w IJP PAN w Krakowie.

Publikacje książkowe

 1. Słownik staropolski. Suplement cz. I (verba absentia), pod red. nauk. E. Deptuchowej,
  opracowali: E. Deptuchowa, M. Eder, M. Frodyma, M. Klapper, D. Kołodziej, M. Kozłowska, M. Leńczuk,
  L. Szelachowska-Winiarzowa, W. Twardzik, Z. Wanicowa, Z. Wójcikowa, F. Wysocka), Kraków 2014.

Artykuły

 1. Which Dictionary is Beautiful, Affluent and Concise at the Same Time? (in 15th-century Poland),
  [w:] C. Benati, C. Händl (ed.), From Glosses to Dictionaries: The Beginnings of Lexicography, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 147–163 (wraz z K. Jasińską, D. Kołodziej).
 2. Bolesław Erzepki jako wydawca zabytków staropolskiej leksykografii – na przykładzie "Przyczynków do średniowiecznego słownictwa polskiego cz. 1" (1908), LingVaria XIII, z. 2 (26), s. 97–107 (pobierz).
 3. Glosa w rękopisie, edycji i słowniku — na przykładzie glos polskich z „Katalogu łacińskich rękopisów średniowiecznych Biblioteki Jagiellońskiej” wykorzystanych w „Słowniku staropolskim”, Polonica, t. XXXVII (2017), s. 53-66 (wraz z D. Kołodziej) (pobierz).
 4. Elektroniczny Tezaurus Rozproszonego Słownictwa Staropolskiego do 1500 roku. Perspektywy i problemy, Polonica, t. XXXV (2015), s. 87-101 (wraz z D. Kołodziej) (pobierz).
 5. Dawna polszczyzna i nowe technologie: testowanie metod przetwarzania języka naturalnego na materiale polskiego piśmiennictwa od średniowiecza po wiek XX, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, R. LXXI (2015), s. 189-202 (wraz z M. Ederem, D. Kołodziej).
 6. Elektroniczny Korpus Tekstów Staropolskich do 1500 r. Perspektywy i problemy, Prace Filologiczne LXV (2014), s. 203-212 (wraz z D. Kołodziej).
 7. Leksyka żołnierzy Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie jako najmłodsza warstwa polskiego profesjolektu żołnierskiego, Język Polski XCIV (2014), z. 2., s. 130-141.
 8. Słownictwo i frazeologia z zakresu wojskowości w Kolendach żołnierskich i Szopce żołnierskiej Antoniego Bogusławskiego, Język Polski XCII, 2012, z. 5., s. 391-401 (publikacja pod nazwiskiem panieńskim Mikoś).

Udział w konferencjach z referatami, odczyty

 1. "Zabytki języka polskiego (do 1500 roku) jako źródła do badań nad staropolskim słownictwem związanym z wojskowością",
  Ogólnopolska konferencja historycznojęzykowa. W kręgu dawnej polszczyzny IV, Kraków 5-6.12.2019 r.,
  organizator: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie.
 2. "Czym właściwie jest rozariusz? – uwagi o średniowiecznych słownikach glosowanych" (wraz z K. Jasińską, D. Kołodziej),
  Hortus Deliciarum, Kraków 30.11.2018 r.,
  organizator: Pracownia Łaciny Średniowiecznej w Polsce, Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie.
 3. "Słowniki łacińskie oraz łacińsko-niemieckie z polskimi glosami z przełomu XV–XVI w. i ich miejsce w historii polskiej leksykografii" (wraz z K. Jasińską, D. Kołodziej),
  VII Glosa do Leksykografii, Warszawa 24–25.09.2018 r.,
  organizator: Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego i Wydział „Artes Liberales” wraz z Fundacją Języka Polskiego.
 4. "Which dictionary is beautiful, affluent and concise at the same time? (in the 15th century Poland)" (wraz z K. Jasińską, D. Kołodziej),
  International Conference on Historical Lexicology and Lexicography (ICHLL-9), Santa Margherita Ligure (Italy), 20.06– 22.06. 2018 r.,
  organizator: Department of Modern Languages and Cultures of the University of Genova.
 5. "Bolesław Erzepki jako wydawca zabytków staropolskiej leksykografii – na przykładzie „Przyczynków do średniowiecznego słownictwa polskiego” (1908)",
  Ogólnopolska konferencja historycznojęzykowa. W kręgu dawnej polszczyzny III, Kraków 4-5.12.2017 r.,
  organizator: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie.
 6. "Słowniki łacińskie - źródło w badaniach nad staropolszczyzną" [poster] (wraz z K. Jasińską, D. Kołodziej),
  LXXV Zjazd PTJ "Źródła w badaniach językoznawczych", Łódź 18-19.09.2017 r.,
  organizator: Polskie Towarzystwo Językoznawcze, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego.
 7. "Z zagadnień mikrostruktury Słownika staropolskiego – teksty i glosy paralelne jako ilustracja materiałowa haseł" (wraz z D. Kołodziej),
  Glosa do Leksykografii, Warszawa 22-23.09.2016 r.,
  organizator: Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego i Towarzystwo Kultury Języka.
 8. "Glosa w rękopisie, edycji i słowniku – na przykładzie glos polskich z Katalogu łacińskich rękopisów średniowiecznych Biblioteki Jagiellońskiej" (wraz z D. Kołodziej),
  Kongres Historyków Języka, Katowice 13-15.04.2016 r.,
  organizator: Uniwersytet Śląski w Katowicach.
 9. "Dawna polszczyzna i nowe technologie: testowanie metod przetwarzania języka naturalnego na materiale polskiego piśmiennictwa średniowiecznego" (wraz z M. Ederem, D. Kołodziej),
  Zjazd PTJ "Ciągłość i zmiana w języku i językoznawstwie", Kraków 22-23.09.2014 r.,
  organizator: Polskie Towarzystwo Językoznawcze.
 10. "Elektroniczny Tezaurus Rozproszonego Słownictwa Staropolskiego do 1500 r. Perspektywy i problemy"
  (wraz z D. Kołodziej),
  Polska leksykografia latynistyczna. Historia i perspektywy, Kraków 6.05.2014 r.,
  organizator: Pracownia Łaciny Średniowiecznej IJP PAN w Krakowie.
 11. "Elektroniczny korpus tekstów staropolskich (do 1500 roku). Perspektywy i problemy" (wraz z D. Kołodziej),
  Korpusy tekstów dawnych i gwarowych, Warszawa 21.11.2013 r.,
  organizator: Pracownia Historii Języka Polskiego XVII i XVIII w. IJP PAN w Krakowie.

Inna działalność naukowo-dydaktyczna

  - sekretarz naukowy redakcji czasopisma "Socjolingwistyka" (2013-2017).