dr Katarzyna Jasińska

adres e-mail: katarzyna.jasinska@ijp.pan.pl

Adiunkt

Wykształcenie

  - 2008 - 2011 studia licencjackie na kierunku filologia polska, spec. edytorstwo na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie
  - 2009 - 2011 studia licencjackie na kierunku filologia klasyczna na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego
  - 2011 - 2013 studia magisterskie uzupełniające na kierunku filologia polska, spec. edytorstwo na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie
  - 2012 - 2014 studium dziennikarskie na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie
  - 2012 - 2015 studia magisterskie uzupełniające na kierunku kulturoznawstwo, spec. lingwistyka na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego
  - 2013 - 2018 studia doktoranckie na kierunku językoznawstwo na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie
  - 2019 stopień doktora na podstawie pracy pt. "Dziedzictwo praindoeuropejskie w staropolszczyźnie. Rzeczowniki"

Członkostwo w gremiach naukowych

  -członek Societas Linguistica Europaea
  -członek Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego

Obszary zainteresowań naukowych

  - łacińska leksykografia średniowieczna
  - dziedzictwo praindoeuropejskie w polszczyźnie
  - etymologia

Uczestnictwo w projektach badawczych

  - 2019 r. wyjazd na kwerendę badawczą w ramach konkursu Miniatura finansowanego przez Narodowego Centrum Nauki, tytuł projektu: "Łaciński Cornutus czy czeski Roháč? - identyfikacja źródła glos polskich w słowniku CornPaul"
  - od 2018 udział w projekcie badawczym nr 1H 17 0201 85 finansowanym w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w latach 2018-2022 pt. "Baza leksykalna średniowiecznej polszczyzny (do 1500 r.) Fleksja" pod kierownictwem dr hab. Ewy Deptuchowej, prof. IJP PAN, realizowanym w IJP PAN w Krakowie.
  - 2017 r. udział w projekcie badawczym nr UMO-2016/21/B/HS2/01249 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. "Słownictwo polskie w XV-wiecznych rozariuszach łacińskich. Studium porównawcze" pod kierownictwem dr hab. Ewy Deptuchowej, prof. IJP PAN, realizowanym w IJP PAN w Krakowie.
  - 2014 r. udział w projekcie badawczym nr NN 104379440 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki
  pt. "Słownik pojęciowy języka staropolskiego" pod kierownictwem dr hab. Bożeny Sieradzkiej-Baziur, prof. IJP PAN, realizowanym w IJP PAN w Krakowie.
  - 2014 r. udział w projekcie badawczym finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie nr 2011/03/D/HS2/00859 pt. "Piętnastowieczne przekłady Nowego Testamentu - elektroniczna konkordancja staropolska. Internetowa baza danych" pod kierownictwem dr. Mariusza Leńczuka, realizowanym w IJP PAN w Krakowie.

Artykuły

 1. Nazwy własne pociągów [w:] "Język w komunikacji", nr 3, Częstochowa 2013, 51-58.
 2. O zaginionej staropolskiej chrapocie, Linguarum Silva, t. 5 (2016), s. 53-60.
 3. A note on the Latin granicies 'border' and the -(it)ies formations in the Corpus od Medieval Latin in Poland, Classica Cracoviensia, vol. XIX (2016), s. 95-100 (współautor: D. Piwowarczyk; pobierz).
 4. On the Relatinization of the Latin Term 'magister', Classica Cracoviensia, vol. XXI, s. 95-109 (współautor: D. Piwowarczyk; pobierz).
 5. Polskie glosy w przekazach XV-wiecznych rozariuszy - koncepcja opracowania materiału źródłowego, Język Polski, XCVII , s. 82-93 (współautorki: M. Klapper, D. Kołodziej).
 6. Which dictionary is Beautiful, Affluent and Concise at the same time? (in 15th-century Poland), From Glosses
  to Dictionaries. The Beginnings of Lexicography, ed. Ch. Benati, C. Händl, Cambridge Scholars Publishing,
  s. 147-163 (współautorki: M. Klapper, D. Kołodziej).
 7. Magister, mistrz czy majster - o drogach przenikania wyrazów łacińskich do polszczyzny, Biuletyn PTJ, vol. LXXV, s. 45-57 (współautor: D. Piwowarczyk; pobierz).
 8. Słowiańskie *dl'gostiĭ 'długość' a hetyckie dalugašti - historia derywacyjna (artykuł oddany do druku, współautor: D. Piwowarczyk)
 9. Od nierządu do niewinnej igraszki - krótkie rozważania o psocie (artykuł w druku).

Udział w konferencjach z referatami, odczyty (wybór)

 1. 1. "Rosarius, granarius, brevilogus - staropolská adaptace slovníku Vocabularius Ex quo",
  Diachronní setkání "TÝNEC" 2019, Kostelec nad Černými lesy 9-11.10.2019 r.,
  organizator: Oddělení vývoje jazyka - Ústav pro jazyk český.
 2. 2. "The Lexical Database of the Medieval Polish Language - on the investigation of the Old Polish inflection" (wraz z D. Kołodziej),
  International Conference on Historical Lexicology and Lexicography (ICHLL-10), Leeuwarden 12-14.06.2019 r.,
  organizator: Fryske Akademy.
 3. "Czym właściwie jest rozariusz? – uwagi o średniowiecznych słownikach glosowanych" (wraz z M. Klapper, D. Kołodziej),
  Hortus Deliciarum, Kraków 30.11.2018 r.,
  organizator: Pracownia Łaciny Średniowiecznej w Polsce, Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie.
 4. "Słowniki łacińskie oraz łacińsko-niemieckie z polskimi glosami z przełomu XV–XVI w. i ich miejsce w historii polskiej leksykografii" (wraz z M. Klapper, D. Kołodziej),
  VII Glosa do Leksykografii, Warszawa 24–25.09.2018 r.,
  organizator: Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego i Wydział „Artes Liberales” wraz z Fundacją Języka Polskiego.
 5. "Which dictionary is beautiful, affluent and concise at the same time? (in the 15th century Poland)" (wraz z M. Klapper, D. Kołodziej),
  International Conference on Historical Lexicology and Lexicography (ICHLL-9), Santa Margherita Ligure (Italy), 20.06– 22.06. 2018 r.,
  organizator: Department of Modern Languages and Cultures of the University of Genova.
 6. "Słowniki łacińskie - źródło w badaniach nad staropolszczyzną" [poster] (wraz z M. Klapper, D. Kołodziej),
  LXXV Zjazd PTJ "Źródła w badaniach językoznawczych", Łódź 18-19.09.2017 r.,
  organizator: Polskie Towarzystwo Językoznawcze, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego.
 7. "Towards a typology of paradigm levelling - a computational approach",
  23rd International Conference on Historical Linguistics, San Antonio 31.07.-4.08.2017 r.,
  organizator: University of Texas at San Antonio.
 8. "Słownik Staropolski" i "Słownik Staropolski. Suplement cz. I" - prezentacja zasobów elektronicznych,
  XX Międzynarodowa i Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna "Onomastyka - Neohumanistyka - Nauki Społeczne", Przegorzały 21-23 września 2016 r.,
  organizator: Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie.
 9. "Słowiańskie *dl'gostĭ 'długość' a hetyckie dalugašti - historia derywacyjna" (wraz z D. Piwowarczykiem),
  Symposium Etymologicum. Śladami myśli etymologicznej. W stulecie urodzin wybitnego slawisty i etymologa
  F. Sławskiego, Kraków 25-27.05.2016,
  organizator: Uniwersytet Jagielloński, Instytut Slawistyki PAN, Fundacja Slawistyczna
 10. "Dziedzictwo praindoeuropejskie w polszczyźnie - kontynuanty pie. *ter-",
  Ogólnopolska Konferencja Historycznojęzykowa "W kregu dawnej polszczyzny II", Kraków 9-10.05.2016,
  organizator: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN
 11. "Stare czy nowe? O metodach badania dziedzictwa praindoeuropejskiego w polszczyźnie",
  Kongres Historyków Języka, Katowice 13-15.04.2016 r.,
  organizator: Uniwersytet Śląski w Katowicach.
 12. "Historyczna fonologia z perspektywy językoznawstwa komputerowego" (wraz z D. Piwowarczykiem),
  III Spotkanie Naukowe Badaczy Historii Języka, Warszawa 28-29.10.2015,
  organizator: Uniwersytet Warszawski.
 13. "Fonetyka historyczna języka polskiego z perspektywy językoznawstwa komputerowego" (wraz z D. Piwowarczykiem),
  Polszczyzna dawna i współczesna. In memoriam Mariani Kucała, Lublin 20-21.10.2015,
  organizator: Katolicki Uniwersytet Lubelski.
 14. "A computional-linguistic approach to historical phonology" (wraz z D. Piwowarczykiem),
  SLE 2015 - 48th annual meeting, Leida 2-5.09.2015 r.,
  organizator: Uniwersytet w Lejdzie.
 15. "Praindoeuropejskie pierwiastki w staropolskich derywatach rzeczownikowych z sufiksem -ota",
  VI Konferencja Historycznojęzykowa, Poznań 14-15.05.2015 r.,
  organizator: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 16. "Historyczna fonologia j. polskiego z perspektywy językoznawstwa komputerowego" (wraz z D. Piwowarczykiem),
  Slavica Iuvenum 2015, Ostrawa 31.03-1.04.2015 r.,
  organizator: Uniwersytet w Ostrawie.
 17. "Derywaty rzeczownikowe z formantem -ota w staropolszczyźnie",
  Międzynarodowa konferencja historycznojęzykowa. W kręgu dawnej polszczyzny, Kraków 4-5.12.2014 r.,
  organizator: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie.
 18. "O dawnych i współczesnych znaczeniach leksemów jarmark, kiermasz i targ",
  Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii, Katowice 6.11.2014 r.,
  organizator: Uniwersytet Śląski w Katowicach.
 19. "Broń niejedno ma imię - o nazwach polskich pociągów pancernych",
  Obraz wojny w kulturze, Kraków 10.10.2014 r.,
  organizator: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie.
 20. "Nazwy polskich pociągów pancernych",
  Międzyuczelniana Studencka Konferencja Naukowa Język-Teatr-Literatura XI, Częstochowa 21-22.05.2014 r.,
  organizator: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie.
 21. "Derywaty rzeczownikowe z formantem -ota w historii języka polskiego",
  Konferencja "Młodzi o języku dawnym", Warszawa 4-6.04.2014 r.,
  organizator: Uniwersytet Warszawski.
 22. "Nazwy polskich pociągów",
  IX Międzyuczelniana Studencka Konferencja Naukowa Język-Teatr-Literatura, Częstochowa 7-8.05.2012 r.,
  organizator: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie.