dr Dorota Kołodziej

adres e-mail: dorota.kolodziej.ijp@gmail.com

Asystent

Wykształcenie

  - 2000-2005 r. studia magisterskie w Instytucie Filologii Polskiej Akademii Pedagogicznej w Krakowie
  - 2011 r. doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, Instytut Języka Polskiego PAN,
  na podstawie pracy: Analiza językowo-porównawcza Żywota Pana Jezu Krysta... Baltazara Opeca
  (wyd. H. Wietora z 1522 r.) i tzw. Rozmyślania przemyskiego (leksyka, słowotwórstwo, fleksja)
  napisanej pod kierunkiem naukowym dr hab. E. Deptuchowej, prof. IJP PAN

Obszary zainteresowań naukowych

  - leksyka polskiego średniowiecza
  - proza religijna z przełomu XV i XVI w.

Uczestnictwo w projektach badawczych

  - od 2018 udział w projekcie badawczym nr 1H 17 0201 85 finansowanym w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w latach 2018-2022 pt. "Baza leksykalna średniowiecznej polszczyzny (do 1500 r.) Fleksja" pod kierownictwem dr hab. Ewy Deptuchowej, prof. IJP PAN, realizowanym w IJP PAN w Krakowie.
  - od 2017 udział w projekcie badawczym nr UMO-2016/21/B/HS2/01249 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. "Słownictwo polskie w XV-wiecznych rozariuszach łacińskich. Studium porównawcze" pod kierownictwem dr hab. Ewy Deptuchowej, prof. IJP PAN, realizowanym w IJP PAN w Krakowie.
  - 2014 r. udział w projekcie badawczym nr 2011/03/D/HS2/00859 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie pt. "Piętnastowieczne przekłady Nowego Testamentu - elektroniczna konkordancja staropolska. Internetowa baza danych" pod kierownictwem dr. Mariusza Leńczuka, realizowanym w IJP PAN w Krakowie.

Publikacje książkowe

  1. Słownik staropolski. Suplement cz. I (verba absentia), pod red. nauk. E. Deptuchowej,
  opracowali: E. Deptuchowa, M. Eder, M. Frodyma, M. Klapper, D. Kołodziej, M. Kozłowska, M. Leńczuk,
  L. Szelachowska-Winiarzowa, W. Twardzik, Z. Wanicowa, Z. Wójcikowa, F. Wysocka), Kraków 2014.

Artykuły

 1. Which Dictionary is Beautiful, Affluent and Concise at the Same Time? (In 15th -century Poland),
  [in:] From Glosses to Dictionaries: The Beginnings of Lexicography,
  by Chiara Benati and Claudia Händl, Newcastle upon Tyne 2019, s. 147-165 (wraz K. Jasińską, M. Klapper).
 2. Polskie glosy w przekazach XV-wiecznych rozariuszy - koncepcja opracowania materiału źródłowego,
  Język Polski XCVIII, 2018, z. 4, s. 82-93 (wraz z K. Jasińską, M. Klapper) (pobierz).
 3. Glosa w rękopisie, edycji i słowniku — na przykładzie glos polskich z „Katalogu łacińskich rękopisów średniowiecznych Biblioteki Jagiellońskiej” wykorzystanych w „Słowniku staropolskim”, Polonica, t. XXXVII (2017), 53-66 (wraz z M. Klapper) (pobierz).
 4. Różnice kompozycyjno-stylistyczne w paralelnych fragmentach "Rozmyślania przemyskiego" i "Żywota Pana Jezu Krysta" B. Opeca, wyd. H. Wietora z 1522 r., [w:] Rozmyślanie przemyskie. Świadectwo średniowiecznej kultury religijnej, pod red. J. Bartmińskiego, A. Timofiejewa, Przemyśl 2016, s. 143-155.
 5. Elektroniczny Tezaurus Rozproszonego Słownictwa Staropolskiego do 1500 roku. Perspektywy i problemy, Polonica, t. XXXV (2015), 87-101 (wraz z M. Klapper) (pobierz).
 6. Dawna polszczyzna i nowe technologie: testowanie metod przetwarzania języka naturalnego na materiale polskiego piśmiennictwa od średniowiecza po wiek XX, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, R. LXXI (2015), 189-202 (wraz z M. Ederem, M. Klapper).
 7. Elektroniczny Korpus Tekstów Staropolskich do 1500 r. Perspektywy i problemy, Prace Filologiczne LXV, 2014, s. 203-212 (wraz z M. Klapper).
 8. Gwara w piśmiennictwie Jakuba Bojki, Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis, Folia 51, Studia Linguistica III, 2008, s. 140-153.
 9. Staropolskie inspiracje w twórczości publicystycznej Jakuba Bojki, Literatura Ludowa. Dwumiesięcznik Naukowo-literacki, 4-5 (51), 2007, s43-57.

Recenzje

 1. Mirosława Mycawka: Język polski XIV wieku. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012, ss.198, Język Polski XCIII, 2013, s. 406-409.

Udział w konferencjach z referatami, odczyty

 1. "The Lexical Database of the Medieval Polish Language - on the investigation of the Old Polish inflection"
  (we współpracy z K. Jasińską),
  International Conference on Historical Lexicology and Lexicography (ICHLL-10), Leeuwarden (The Netherlands) 12.06.-14.06.2019 r.,
  organizator: Fryske Akademy in collaboration with the International Society for Historical Lexicography and Lexicology.
 2. "Czym właściwie jest rozariusz? – uwagi o średniowiecznych słownikach glosowanych" (wraz z K. Jasińską, M. Klapper),
  Hortus Deliciarum, Kraków 30.11.2018 r.,
  organizator: Pracownia Łaciny Średniowiecznej w Polsce, Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie.
 3. "Słowniki łacińskie oraz łacińsko-niemieckie z polskimi glosami z przełomu XV–XVI w. i ich miejsce w historii polskiej leksykografii" (wraz z K. Jasińską, M. Klapper),
  VII Glosa do Leksykografii, Warszawa 24–25.09.2018 r.,
  organizator: Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego i Wydział „Artes Liberales” wraz z Fundacją Języka Polskiego.
 4. "Which dictionary is beautiful, affluent and concise at the same time? (in the 15th century Poland)" (wraz z K. Jasińską, M. Klapper),
  International Conference on Historical Lexicology and Lexicography (ICHLL-9), Santa Margherita Ligure (Italy), 20.06– 22.06. 2018 r.,
  organizator: Department of Modern Languages and Cultures of the University of Genova.
 5. "Słowniki łacińskie - źródło w badaniach nad staropolszczyzną" [poster] (wraz z K. Jasińską, M. Klapper),
  LXXV Zjazd PTJ "Źródła w badaniach językoznawczych", Łódź 18-19.09.2017 r.,
  organizator: Polskie Towarzystwo Językoznawcze, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego.
 6. "Z zagadnień mikrostruktury Słownika staropolskiego – teksty i glosy paralelne jako ilustracja materiałowa haseł" (wraz z M. Klapper),
  Glosa do Leksykografii, Warszawa 22-23.09.2016 r.,
  organizator: Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego i Towarzystwo Kultury Języka.
 7. "Glosa w rękopisie, edycji i słowniku – na przykładzie glos polskich z Katalogu łacińskich rękopisów średniowiecznych Biblioteki Jagiellońskiej" (wraz z M. Klapper),
  Kongres Historyków Języka, Katowice 13-15.04.2016 r.,
  organizator: Uniwersytet Śląski w Katowicach.
 8. "Dawna polszczyzna i nowe technologie: testowanie metod przetwarzania języka naturalnego na materiale polskiego piśmiennictwa średniowiecznego" (wraz z M. Ederem, M. Klapper),
  Zjazd PTJ "Ciągłość i zmiana w języku i językoznawstwie", Kraków 22-23.09.2014 r.,
  organizator: Polskie Towarzystwo Językoznawcze.
 9. "Różnice kompozycyjno-stylistyczne w paralelnych fragmentach Rozmyślania przemyskiego i Żywota
  Pana Jezu Krysta... B. Opeca, wyd. H. Wietora z 1522 roku",
  Rozmyślanie przemyskie - świadectwo kultury literackiej i religijnej średniowiecza z perspektywy wieków, Przemyśl 12-14. 06. 2014 r.,
  organizator: Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu.
 10. "Elektroniczny Tezaurus Rozproszonego Słownictwa Staropolskiego do 1500 r. Perspektywy i problemy"
  (wraz z M. Klapper),
  Polska leksykografia latynistyczna. Historia i perspektywy, Kraków 6.05.2014 r.,
  organizator: Pracownia łaciny średniowiecznej Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie.
 11. "Elektroniczny korpus tekstów staropolskich (do 1500 roku). Perspektywy i problemy" (wraz z M. Klapper),
  Korpusy tekstów dawnych i gwarowych, Warszawa 21.11.2013 r.,
  organizator: Pracownia Historii Języka Polskiego XVII i XVIII w. IJP PAN w Krakowie.